د ځمکې توزیع او انتقال

اړونده ارګانونو ته د ځمکې توزیع او انتقال د افغانستان د ځمکې ادارې یو له مهمو کاري لومړیتوبونو څخه دی. د افغانستان د ځمکو اداره د جمهوري ریاست د عالي مقام د احکامو او د کابینې د مصوباتو په رڼا کې د ۱۳۸۴ تر اوسه په ټولیزه توګه ۲۴۲ زره جریبه دولتي ځمکه د هیواد په ۲۹ ولایتونو کې اړونده متقاضي ارګانونو ته د مهاجرینو او معلمین لپاره د ښارګوټي د جوړولو، صنعتي پارکونو، د معادنو، ښوونځیو، تحقیقاتي فارمونو، سړې خونو، مساجدو، دولتي دفترونو، پوهنتونو، د برق تولیدي شبکو، او داسې نورو ټول ګټو موخو لپاره توزیع او انتقال کړي دي. همداراز، یاده اداره، د کوچیانو لپاره د استوګنې او د غالۍ اوبدونکو لپاره د صنعتي پارکونو د جوړونې او همدارنګه د نورو ګڼو پرمختیایي فعالیتونو لپاره د شته پالیسیو او قوانینو په رڼا کې ځمکه توزیع کړې ده.