د ځمکې تصفیه

د افغانستان د ځمکو ادارې یو له مهمو کړنو څخه د ځمکې تصفیه ده. دغه اداره د جمهوري ریاست عالي مقام د احکامو پر بنسټ، دولتي ځمکې د ټول ګټو ملي او خطي پروژو او همدارنګه د اقتصادي او پرمختیايي فعالیتونو د تطبیق لپاره دولتي ځمکې تصفیه کوي.

یاده اداره، سربیره پردې هڅه کوي ترڅو د تصفیې له لارې دولتي، عامه او شخصي ځمکې تفکیک او تشخیص کړي چې دغه عمل خپله د غصب شویو ځمکو د بیرته را نیولو لپاره لاره هواروي. د افغانستان د ځمکو اداره د خپلو پالیسیو په رڼا کې هڅه کوي ترڅو د تصفیې په جریان کې هغه چې د اشخاصو او یا ارګانونو لخوا ترسره شوي وي مخ یې ونیسي او د دعوا په صورت کې موضوع محاکمو ته راجع کړي.

د افغانستان د ځمکو اداره د خپل کاري پلان پر اساس او د جلالتمآب جمهور رئیس د احکامو پر رڼا کې د ځمکو تصفیه ترسره کړي، غصب شوې ځمکې تشخیص او د بیرته رانیولو لپاره یې فرصتونه چمتو کړي.