جیودیزی

د جیودیزي ریاست د افغانستان د ځمکو په اداره کې د جیودیزي دولتي شبکو په جوړونه په ځانګړې توګه د پلاني، ارتفاعي، ګراویمتري (د ځمکې د خاذبې قوه)، د استرونومي نقطو د جوړولو (ستوري پيژندنه) د نجومي کوردینات د تثبیت او همدارنګه د دولتي کلیزې په تولید او جوړونه، د ځمکې د کنترولي نقاطو څخه د معلومات ترتیبولو، د GPS د اطلاعاتو د تصحیح، د لویو او ټول ګټو پروژو د تطبیق لپاره د توپوګرافی نقشو د تولید او ترتیبولو، د افغانستان د نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د سرحداتو د سروې او د پلرونو د اندازه ګیري په برخه کې کار کوي.

دغه ریاست په تیرو دریو کلنو کې په پنجشیر، بغلان، کندز، تخار، بدخشان او بامیان د جیودیزیکي دویمه او دریمه درجه شبکه یې د GPS د آلاتو سره د کوردینات په سیستم جوړ کړی او همدارنګه دریمه درجه ارتفاعی شبکه یې د کابل – جلال آباد په لویه لاره، پنجشیر، پروان او کابل، جوزجان تر تیمورک بلخ، د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ تر پنجاب ولسوالۍ، د بهسودو دوه لاره تر میدان وردک بند شوی پله پورې جوړ کړي دي. همداراز په پروان ولایت کې د چاریکار ښار ۲۰۰۰/۱ توپوګرافی کار یې بشپړ کړی او د افغانستان او ایران تر منځ د سرحدي علایمو او اسنادو د عصري کولو پروسه یې هم بشپړه کړې ده.