د املاکي شخړو حل

املاکي شخړو ته رسیدګي د افغانستان د ځمکو ادارې یو له کاري مسوولیتونو څخه دی او دغه اداره هڅه کوي ترڅو د خلکو ترمنځ دغه راز ستونزې او شخړې په سمه توګه حل او فصل کړي. دغه اداره په لومړیو کې کوښښ کوي ترڅو هغه املاکي ستونزې او شخړې چې د خلکو او یا د خلکو او اداراتو تر منځ را ولاړې شوي په عادلانه توګه حل او فصل کړي که چیرې د خلکو ستونزه دلته حل نشوه بیا اراضي اداره په بل پړاو کې مسئله محاکمو ته راجع کوي ترڅو د محاکمو له لارې شخړې ته د پای ټکی کیښودل شي.