کارتوگرافی

کارتوګرافي د افغانستان د ځمکو د ادارې یو له مهمو فعالیتونو څخه دی چې له په دغه برخه کې یاده اداره، په اختصاصي او وړو مقیاسونو نقشې ترتیبوي او چاپ ته یې رسوي. په دغه برخه کې، د افغانستان د ځمکو اداره، د ملي، معارف، کرهنې، تاریخي او مختلف النوع اطلسونو، د هیواد د اداري واحدونو په ۲/۱ او ۱/۱ ملیونه، د ځنګلونو، ترانسپورتي، فزیکي او نباتي نقشو په جوړولو او طبع کې د هوایي عکسونو په استفادې سره متقاضیانو او اړونده اداراتو ته خدمتونه وړاندې کیږي.

د ۵۰۰۰۰/۱ مقیاسه توپوګرافي نقشو طبع په دیجیتلي توګه، د ښاري او ولایتي نقشو ترتیب، د هیواد د سرحداتو تفکیک د ولایاتونو او ولسوالیو په کچه او رومنیزیشن او د جغرافیایي نومونو رسول په دیتابیس کې د دغې برخې عمده کارونه دي.