د کارموندنې اعلان

شمیره بست اداره د اعلان د پیل نیټه د اعلان د پای نیټه بریښنالیک ملاحظات
1 آمر تخنیکی زمینداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-01-25 1397-03-16 hr.cs@arazi.gov.af ; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً ببه تعداد 30 بست در ولایات کابل، پکتیا، بلخ، هرات، بدخشان، کندز، غزنی، تخار، فاریاب، فراه، هلمند، جوزجان، کنر، لغمان، بغلان، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، نورستان، خوست، پکتیکا، زابل، ارزگان، نیمروز، بادغیس، غور، سرپل، پنجشیر و دایکندی
2 کمیته تخنیکی ترتیب و تحریر قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 21 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
3 سرگروپ تیم جیودیزی انجینری و علامه گذاری ملی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 4 بست در ولایات کابل، ننگرهار، پکتیا و هرات
4 مدیر عمومی احصائیه و تصنیف اراضی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 2 بست در ولایات کاپیسا وکندز
5 متخصص ثبت الکترونیکی اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 24 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
6 متخصص جی .ای. اس ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 21 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
7 متخصص کنترول امنیت شبکه ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
8 متخصص نرم افزار ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
9 متخصص سخت افزار ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
10 کمیته کنترول قباله و اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 20 بست در ولایات کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
11 مدیر عمومی ترتیب، تحریر و کنترول قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 5 بست در ولایات کابل، کندهار، ننگرهار، بلخ و پکتیا
12 مدیرعمومی جیودیزی، انجینری و علامه گذاری ملی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 3 بست در ولایات کابل، بلخ و پروان
13 مدیر عمومی کدستر ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات کابل، غزنی، هلمند، پروان، بامیان وخوست
14 مدیر عمومی تثبیت حق مالکیت ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 52 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
15 مدیر عمومی فوتوگرامتری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
16 مدیر عمومی ثبت صدور قباله،‌ حفظ و وضع اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
17 مدیریت عمومی تنظیم گروپ های تثبیت حق مالکیت ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 5 بست در ولایات کابل، بلخ، کندهار، و پکتیا
18 کمیته کنترول قباله و اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 12 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
19 کمیته تخنیکی ترتیب و تحریر قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 21 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
20 آمر جیودیزی کدستر و قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 5 بست در ولایات کابل، کندهار، بلخ، پکتیا و هرات
21 مدیر عمومی اراضی ولسوالی ها ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 81 بست در ولایات کابل، هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
22 مدیر عمومی منابع بشری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
23 مدیر عمومی مالی و اداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 4 بست در ولایات کابل، ننگرهار، هلمند و پروان
24 مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
25 آمر مالی و اداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 34 بست در تمام ولایات
26 مدیریت عمومی ترتیب تحریر و کنترول قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
27 مدیر عمومی طی مراحل قباله نواحی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 60 بست در ولایات کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
28 آمر خدمات مراجعین ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعا به تعداد 6 بست در ولایاتکابل، هرات، کندهار، ننگرهار، پکتیا و بلخ
29 مدیریت عمومی ثبت و انسجام معلومات زمینداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً 7 بست در ولایات کابل، بلخ، کندز، پروان، میدان وردک، نورستان و خوست
30 مدیر عمومی ثبت زمین دولتی، عامه‌ مرعی و مرعی خاصه ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
31 مدیر عمومی تصفیه و رسیدگی به منازعات ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً 3 بست در ولایات غزنی و کاپیسا
32 آمر تخنیکی زمینداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-01-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 30 بست در ولایات کابل، پکتیا، بلخ، هرات، بدخشان، کندز، غزنی، تخار، فاریاب، فراه، هلمند، جوزجان، کنر، لغمان، بغلان، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، نورستان، خوست، پکتیکا، زابل، ارزگان، نیمروز، بادغیس، غور، سرپل، پنجشیر و دایکندی

فورم رهنمود

فورم درخواستی

‍ د افغانستان د ځمکوالۍ نظام بنسټیز پرمختیایي پروګرام (IDPL)

په افغانستان کې د ځمکوالۍ نظام بنسټیز پرمختیايي پروګرام (IDPL) په افغانستان کې د پرمختللي او روڼ ځمکوالي نظام د رامنځته کیدو په موخه جوړه شوې چې د دې پروګرام پلې کیدل، د حکومت پراختیایي او اقتصادي پالیسیو او پلانونو پلې کیدو، د خصوصي سکتور ... ادامه


د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام

دغه پروګرام د ښاري غیر رسمي سیمو د ثبت او سروې لپاره جوړ شوی چې د دې پروګرام طرح د جلالتمآب ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور او همدا اوس د پلې کیدو چار ې یې د هیواد په اتو لویو ښارونو کې پیل شوي. په ۲۰۱۸ ... ادامه


د افغانستان د ځمکو او ملکیتونو د بیو پروګرام

د افغانستان د ځمکو او ملکیتونو د بیو پروګرام، د دولتي او شخصي ملکیتونو او همداراز د ښاري او کلیوالي ځمکو باندې د بیو ایښودو په موخه رامنځته شوی. یاد پروګرام په هرات ولایت کې په آزمایښتي توګه پلې شو او ډیر ژر به د هیواد په ۳۴ ولایتونو کې پیل شي. ... ادامه


د دولت په ضمانت د قبالې د ورکړې پروګرام

د دولت په ضمانت د قبالو د ورکړې پروګرام د دولت په ضمانت د قبالو د اجراء او ثبت د عصري کیدو او ساده کولو په موخه رامنځته شوی. د افغانستان د ځمکو اداره له المدینې شرکت سره په کابل او هرات ولایتونو کې د قبالو د اجراء او ثبت په برخه کې تخنیکي مطالعات او څيړنې ... ادامه


د دولتي ځمکو بانک

د ځمکو معلوماتي بانک د دولتي او د دولت تر ولکې لاندې عامه ځمکو د تفکیک په موخه رامنځته شوې ده چې طرح یې د جلالتمآب ولسمشر لخوا منظور او همدا اوس ... ادامه


د تخنیکي همکاریو پروژه (PPG)

د تخنیکي همکاریو پروژه د نړیوال بانک په مالي مرسته د افغانستان د ځمکو په اداره کې جوړ شوی دی. دغه پروژه په ټولیزه کې د مجربو اشخاصو د ګمارنې، د تخنیکي مرستو د برابرولو او همدارنګه د اړونده ریاستونو د کاري ظرفیت د لوړوالي له لارې د ادارې پرمختیایي پروګرامونو ... ادامه


مستند