اعلان تدارکاتی

شماره موضوع اعلان شده اداره تاریخ شروع تاریخ ختم ایمیل ملاحظات
1 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتدائیه رود کهنه ولسوالی لاش جوین ولایت فراه با کود نمبر MUDH/1397/W-205 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
2 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کوریتاز ولایت کاپیسا با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-351 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
3 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC دوشاخ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-363 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
4 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC تگاب حسنی ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-110 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
5 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه مدرسه عمر بن خطاب ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-097 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-04 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
6 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه شبکه برق فیز B شهرک رهایشی پیروزی با کود نمبر MUDL/1398/W-214 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-23 1397-12-18 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
7 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDH/1397/W-25 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-22 1397-12-15 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
8 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه غوچک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-257 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-21 1397-11-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
9 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر منزل د وم ریاست شهرسازی ولایت سمنگان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-454 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
10 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خالد بن ولید سرک سوم پروژه وزیر آباد پروژه تایمنی شهر کابل با کود نمبر MUDH/1397/W-120 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
11 پروژه اعمار تعمیر آمریت معارف ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-286 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
12 پروژه اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه قریه قدق ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-066 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
13 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیلیه دار ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز با کود نمبر MUDH/1397/W-154 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
14 اجاره دادن ۵۵ جریب زمین دولتی در ساحه عقب سیلو، شهر کابل وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-10 1397-11-20 wahid.rahmani@arazi.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744484244
15 خریداری وسایل دیتا سنتر وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-12-12 ghafar.mateen@arazi.gov.af
16 خریداری جنراتور وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-11-24 ghafar.mateen@arazi.gov.af
17 اعلان پروژه بازسازی ساختمان پیله وری اداره اراضی افانستان 2018-11-18 2018-11-25 samiullahyousufzai@gmail.com
18 تهیه و تدارک کمپیوتر ها، پرنتر و ماشین های فوتو کاپی اداره اراضی افانستان 1397-07-17 1397-09-06 ghafar.mateen@arazi.gov.af
19 اعلان مجدد خریداری موتر ها برای اداره اراضی افغانستان ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-21 1397-07-04 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
20 تهیه وتدارک دیتا سنتر ICT Upgrading (ARAZI/G-4) ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
21 تهیه وتدارک نت ورک دیزاین Net Working Design (ARAZI/G-11) ادارۀ اراضی افغانستان 0397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
22 تهیه و تدارک چهار لات ورک ستیشن ( میز دفتری چهار نفری و چوکی) ۳۵۰ پایه میز و ۱۴۰۰ پایه چوکی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-23 1397-02-04 Ghafar.mateen@arazi.gov.af -
0093 (0) 749407238
‍IDPL

The purpose of the Strategic Institutional Development Programme for Land Administration (IDPL) is to contribute to the development of an effective Land Administration in Afghanistan adapting the relevant .....Read More


PRIUS

Insecurity and conflicts in remote areas forced masses of people in Afghanistan to leave their homes and settle down in cities. The displaced .....Read More


ALPIS

Land and other properties in Afghanistan has not been systematically priced so far. This situation has put people, government and the private .....Read More


State Guaranteed Title Deeds

State Guaranteed Title Deeds is another significant initiative of Afghanistan Land Authority - ARAZI. The intention of the program is to eliminate corr .....Read More


State Land Bank

This program is came into exist to collect authentic information and mapping of state-owned land and land under control of state, registration .....Read More


PPG

Project Preparation Grant (PPG) a technical assistance project that has been funded by the World Bank to form Afghanistan Land Authority – ARAZI. ARAZI is working to develop .....Read More


Documentary