اعلان تدارکاتی

شماره موضوع اعلان شده اداره تاریخ شروع تاریخ ختم ایمیل ملاحظات
1 اعلان دعوت به دواطلبی طرح پوشش امنیتی فابریکه ساختمانی قطعات پیش ساخت با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-391 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-26 1398-02-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
2 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه قرارداد تهیه وتدارکا توتل استیشن مورد ضرورت پروژه های انکشافی وزارت شهر سازی ومسکن با کود نمبر MUDH/1397/G-030 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-01-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
3 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC ولسوالی بولان ولایت هلمند با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-160 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-01-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
4 اعلان دعوت به دواطلبی تست خاک ساحه تعمیر و پارکینگ ریاست پاسپورت با کود نمبر MUDL/1398/W-389 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-02-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
5 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه دارالعلوم مولوی صاحب یارمحمد ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-308 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-02-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
6 اعلان دعوت به دواطلبی تست خاک ساحه تعمیر وزارت اقتصاد و اداره تدارکات ملی با کود نمبر MUDL/1398/W-390 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-02-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
7 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری اتفاق جمشید خیل مرکز چاریکار ولایت پروان با ملحقات آن MUDL/1398/W-318 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-21 1398-02-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
8 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی حسن خیل در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-292 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-21 1398-02-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
9 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی نو شهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-326 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-20 1398-02-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
10 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری ولایت بامیان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-324 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-20 1398-02-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
11 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه جنگل ولسوالی چمتال ولایت بلخ و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-352 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-20 1398-02-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
12 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه نسوان عبدالله ولسوالی رستاق ولایت تخار با کود نمبر MUDH/1397/W-186 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-17 1398-01-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
13 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد قصبه کابل با کود نمبر MUDL/1398/W-264 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-14 1398-02-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
14 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد خواجه قریه دولت شاهی ولایت پروان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-225 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-07 1398-01-31 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
15 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه هدوال مرکز اسد آباد ولایت کنر وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-212 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-05 1398-01-31 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
16 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه هاشمی نژاد هشت درخت ولسوالی حصه دو بهسود ولایت میدان وردگ با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-290 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-05 1398-02-02 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
17 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی سلطان غازی بابا شهر مهترلام ولایت لغمان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-129 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
18 اعلان دعوت به دواطلبی بازسازی مسجد معاذ بن جبل با کود نمبر MUDL/1398/W-216 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
19 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مهمانخانهVIP ولایت کاپیسا با کود نمبر MUDL/1398/W-386 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
20 اعلان دعوت به دواطلبی قطع کاری اشجار،پاک سازی ساحه ازقوریه جات وانتقال مقبره ها از ساحه جهت آماده سازی ساحه برای اعمار56 بلاک رهایشی وزیربیناهای مربوط پروژه مساعدت کشور چین با کود نمبر MUDL/1398/W-385 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
21 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک مبلایل، هایدرولیک، ویکم، فلترباب و آب انتی فریز مورد ضرورت وزارت شهرسازی و اراضی با کود نمبر MUDL/1398/G-019 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-28 1398-01-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
22 اعلان دعوت به دواطلبی تهیه و تدارک 13 قلم اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با کود نمبر MUDL/1398/G-008 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-28 1398-01-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
23 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد خدمات مشورتی خدمات مشورتی چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر با کود نمبر MUDH/UDSP/C-3-CS-4/QCBS وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-27 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
24 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه قلعه زمان خان ناحیه 16 شهر کابل ولایت کابل و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-199 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-22 1397-12-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
25 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیرمکتب 8 صنفی فضل الرحمن الکوزی ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-359 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-19 1397-12-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
26 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تست خاک ساختمان وزارت شهرسازی و اراضی و پارکنیگ شماره 1 و تعمیر وزارت مالیه با کود نمبر MUDH/1397/W-462 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-15 1397-12-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
27 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی قریه بلوچ ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-290 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
28 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره حسین خیل شهر پلخمری ولایت بغلان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-356 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
29 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-270 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
30 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی عباس خیل سردره ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-377 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
31 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد خلیفه صاحب شهر چاریکار ولایت پروان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-254 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-07 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
32 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه غشار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-286 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-07 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
33 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خیرکوت کلی ولایت پکتیکا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-255 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
34 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرمکتب8 صنفی متوسطه تشنگ ولسوالی لجی منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-266 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-13 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
35 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر صالون فاتحه خوانی قریه عبدالله خیل ولایت پنجشیر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-257 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-13 1398-01-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
36 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار مسجد جامع ولایت پروان با کود نمبر MUDH/1397/W-051 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
37 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه منگلای غرب دریای بغلان مرکزی ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-316 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
38 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه دارالعلوم مولوی صاحب یار محمد ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-308 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
39 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مسجد 340 نفری متاخیل نیازی ولسوالی علی شیر ولایت خوست و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-327 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
40 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار دیوار احاطه مسجد جامع در ولسوالی چوره ولایت ارزگان با کود نمبر MUDL/1398/W-277 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
41 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری قریه منحی ولسوالی علی شیر ولایت خوست وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-259 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
42 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه اناث فولول ولسوالی بورکه ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-247 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-12 1397-12-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
43 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه اناث فولول ولسوالی بورکه ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-247 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
44 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی گلو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-303 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
45 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی مولوی عزت الله شهید ولسوالی بنگی ولایت تخار و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-292 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
46 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 8 صنفی دخترانه نورانی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-256 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
47 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شور تیپه ولایت بلخ با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-253 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
48 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کفتر خان ولسوالی سنچارک ولایت سرپل و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-260 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
49 : اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد سخی کوت متاخیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست با کود نمبر MUDL/1398/W-023 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
50 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره نانکزایی مهترلام ولایت لغمان با کود نمبر MUDL/1398/W-339 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
51 : اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ساختمان آهن پوش مکتب لیسه حمیدالله شهید ولسوالی جلگه ولایت بغلان با کود نمبر MUDL/1398/W-282 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
52 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ننگلام ولسوالی دره پیچ ولایت کنر باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-382 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
53 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه به طول 93 متر تربیت بدنی ولایت لغمان با کود نمبر MUDH/1397/W-133 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1397-12-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
54 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری درکشک کهنه مرکز کشک کهنه ولایت هرات و ملحقات ان با کود نمبر MUDH/1397/W-156 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-05 1397-12-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
55 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی فرنجل ولسوالی غور بند ولایت پروان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-348 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
56 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی فرنجل ولسوالی غور بند ولایت پروان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-348 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
57 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه مسلکی ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-276 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
58 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10صنفی متوسطه سید بچه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-299 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1397-12-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
59 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه مقام خان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار با کود نمبر MUDL/1398/W-279 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
60 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مدرسه 10 صنفی امام احمد ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-294 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
61 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه جنگل ولسوالی چمتال ولایت بلخ باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-352 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1397-12-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
62 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری دارالعلوم جامع محمدیه ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-304 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
63 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسط خم کلان ولسوالی شیخ علی ولایت پروان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-351 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
64 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد خدمات مشورتی مطالعات امکان سنجی و دیزاین پروژه های دارای اولویت در پنج شهر با کود نمبر MUDH/UDSP/C-4-CS-15/QCBS وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-05 1397-12-12 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
65 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ابتدائیه اختیارالدین ولسوالی فیروز کوه(چغچران) ولایت غور با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-261 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1398-01-06 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
66 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه اناث محمد موسی شفیق ولسوالی کامه ولایت ننگرهار با کود نمبر MUDL/1398/W-280 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
67 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10صنفی متوسطه سید بچه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-299 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
68 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی بلغلی ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-288 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1398-01-06 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
69 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری اتفاق جمشید خیل مرکز چاریکار ولایت پروان با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-318 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
70 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلینیک صحی CHCشاجوی ولایت زابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-096 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
71 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی نو شهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-326 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-29 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
72 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 480 نفری اختچی ولسوالی اند خوی ولایت فاریاب باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-322 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
73 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری درقریه بغل ولسوالی فرزه ولایت کابل باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-334 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
74 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6+2 صنفی اتفاق خیرخانه ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-281 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
75 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری ولایت بامیان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-324 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-29 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
76 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیرمکتب تتمدره24 صنفی سبز شهر چاریکار ولایت پروان با کود نمبر MUDH/1397/W-182 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-10 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
77 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDL/1398/W-375 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-22 1397-12-15 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
78 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارتعمیرکلینیک صحی BHC شیخ متی بابا مرکز قلات ولایت زابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-105 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-07 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
79 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 12صنفی زرغونه نمبر یک ولایت کندهار با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-275 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
80 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلنیک صحی BHC قریه ده میانه ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-338 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
81 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کتابخانه عامه ولایت جوزجان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-274 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
82 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 2+6 صنفی شبک ولسوالی شواک ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-320 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
83 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه ارنس ولسوالی وایگل ولایت نورستان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-269 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
84 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه اناث برای دارالمعلمین مهترلام ولایت لغمان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-278 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
85 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت میدان وردک و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-343 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
86 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد قصبه کابل با کود نمبر MUDL/1398/W-264 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
87 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی توغدی شهر چاریکار ولایت پروان با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-293 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
88 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 950 نفری مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-312 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
89 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلینیک صحی سی اچ سی شهید محمد سفر ولایت نورستان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-268 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
90 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت پکتیکاوملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-337 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
91 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرمکتب 10 صنفی لیسه پژواک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-332 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-19 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
92 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرپوهنتون ارزگان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-331 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-19 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
93 اعلان دعوت به دواطلبی ا عمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه 52 اطاقه وزیر خان همرای 25 تشناب و میدان والیبال ولسوالی چوره ولایت ارزگان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-283 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
94 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی حاجی یارمحمدخروتی دروزیرآباد دندغوری ولایت بغلان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-307 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
95 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی تیوتاش ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-289 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
96 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سعد ابن ابی وقاص واقع شهر کابل و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-263 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-21 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
97 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد جامع 1000 نفری در قریه افغان کوت شهر میمنه ولایت فاریاب و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-262 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
98 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-376 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
99 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون در ناحیه دوم مرکز ولایت کندز و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-297 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
100 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سپین جومات ولسوالی ازره ولایت لوگرو ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-298 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
101 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتدائیه رود کهنه ولسوالی لاش جوین ولایت فراه با کود نمبر MUDH/1397/W-205 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
102 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کوریتاز ولایت کاپیسا با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-351 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
103 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC دوشاخ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-363 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
104 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC تگاب حسنی ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-110 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
105 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه مدرسه عمر بن خطاب ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-097 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-04 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
106 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه شبکه برق فیز B شهرک رهایشی پیروزی با کود نمبر MUDL/1398/W-214 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-23 1397-12-18 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
107 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDH/1397/W-25 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-22 1397-12-15 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
108 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه غوچک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-257 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-21 1397-11-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
109 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر منزل د وم ریاست شهرسازی ولایت سمنگان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-454 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
110 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خالد بن ولید سرک سوم پروژه وزیر آباد پروژه تایمنی شهر کابل با کود نمبر MUDH/1397/W-120 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
111 پروژه اعمار تعمیر آمریت معارف ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-286 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
112 پروژه اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه قریه قدق ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-066 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
113 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیلیه دار ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز با کود نمبر MUDH/1397/W-154 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
114 اجاره دادن ۵۵ جریب زمین دولتی در ساحه عقب سیلو، شهر کابل وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-10 1397-11-20 wahid.rahmani@arazi.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744484244
115 خریداری وسایل دیتا سنتر وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-12-12 ghafar.mateen@arazi.gov.af
116 خریداری جنراتور وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-11-24 ghafar.mateen@arazi.gov.af
117 اعلان پروژه بازسازی ساختمان پیله وری اداره اراضی افانستان 2018-11-18 2018-11-25 samiullahyousufzai@gmail.com
118 تهیه و تدارک کمپیوتر ها، پرنتر و ماشین های فوتو کاپی اداره اراضی افانستان 1397-07-17 1397-09-06 ghafar.mateen@arazi.gov.af
119 اعلان مجدد خریداری موتر ها برای اداره اراضی افغانستان ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-21 1397-07-04 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
120 تهیه وتدارک دیتا سنتر ICT Upgrading (ARAZI/G-4) ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
121 تهیه وتدارک نت ورک دیزاین Net Working Design (ARAZI/G-11) ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
122 تهیه و تدارک چهار لات ورک ستیشن ( میز دفتری چهار نفری و چوکی) ۳۵۰ پایه میز و ۱۴۰۰ پایه چوکی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-23 1397-02-04 Ghafar.mateen@arazi.gov.af -
0093 (0) 749407238
‍IDPL

The purpose of the Strategic Institutional Development Programme for Land Administration (IDPL) is to contribute to the development of an effective Land Administration in Afghanistan adapting the relevant .....Read More


PRIUS

Insecurity and conflicts in remote areas forced masses of people in Afghanistan to leave their homes and settle down in cities. The displaced .....Read More


ALPIS

Land and other properties in Afghanistan has not been systematically priced so far. This situation has put people, government and the private .....Read More


State Guaranteed Title Deeds

State Guaranteed Title Deeds is another significant initiative of Afghanistan Land Authority - ARAZI. The intention of the program is to eliminate corr .....Read More


State Land Bank

This program is came into exist to collect authentic information and mapping of state-owned land and land under control of state, registration .....Read More


PPG

Project Preparation Grant (PPG) a technical assistance project that has been funded by the World Bank to form Afghanistan Land Authority – ARAZI. ARAZI is working to develop .....Read More


Documentary