رئیس جمهور غنی: حکومت در قبال بازگشت تدریجی و اجباری مهاجرین باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید
در این جلسه که قضاوتپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کمیسیون عالی امور مهاجرین حضور داشتند، طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرین پیشنهاد و منظور گردید. ... ادامه
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید
در این جلسه که در ارگ انجام شد و در آن قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز حضور داشتند، سید حسین عالمی بلخی وزیر عودت مهاجرین در رابطه به اجراات و پیشنهادات جلسهء قبلی، گزارش خویش را به صورت مفصل ارائه ... ادامه
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید
در این جلسه که معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، وزیر مهاجرین و شمار دیگری از وزرا و مسئولین مربوط حضور داشتند، روی پالیسی مبارزه با فساد اداری و مقرره تنظیم فعالیت های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، قانون امور پناهنده گی و پلان سروی بیجا شده گان داخلی بحث و تبادل نظر ... ادامه
‍IDPL

The purpose of the Strategic Institutional Development Programme for Land Administration (IDPL) is to contribute to the development of an effective Land Administration in Afghanistan adapting the relevant .....Read More


PRIUS

Insecurity and conflicts in remote areas forced masses of people in Afghanistan to leave their homes and settle down in cities. The displaced .....Read More


ALPIS

Land and other properties in Afghanistan has not been systematically priced so far. This situation has put people, government and the private .....Read More


State Guaranteed Title Deeds

State Guaranteed Title Deeds is another significant initiative of Afghanistan Land Authority - ARAZI. The intention of the program is to eliminate corr .....Read More


State Land Bank

This program is came into exist to collect authentic information and mapping of state-owned land and land under control of state, registration .....Read More


PPG

Project Preparation Grant (PPG) a technical assistance project that has been funded by the World Bank to form Afghanistan Land Authority – ARAZI. ARAZI is working to develop .....Read More


Documentary