جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید
ابتدا رئیس جمهور کشور، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث را موظف نمود تا در هماهنگی با وزارت مالی و سایر وزارت های سکتوری با در نظر داشت امکانات موجود، طرح همه جانبه را به خاطر مساعدت و اسکان برای بی جا شده گان داخلی که در اثر اجنگ های اخیر خانه و کاشانه خویش را از دست داده اند ... ادامه
جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید
ابتدا، کابینه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت مراسم مذهبی، جلسات ملی و بین المللی ابراز سپاس نموده، وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا از افرادی که در سطوح پائین، در تامین امنیت تلاش فراوان کرده اند، تقدیر بعمل آورند. ... ادامه
جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید
ابتدا عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به داخل (۸) فصل و (۵۵) ماده به جلسه مطرح کرد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح مذکور را با یک سلسله تغییراتمورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازد. ... ادامه
‍IDPL

The purpose of the Strategic Institutional Development Programme for Land Administration (IDPL) is to contribute to the development of an effective Land Administration in Afghanistan adapting the relevant .....Read More


PRIUS

Insecurity and conflicts in remote areas forced masses of people in Afghanistan to leave their homes and settle down in cities. The displaced .....Read More


ALPIS

Land and other properties in Afghanistan has not been systematically priced so far. This situation has put people, government and the private .....Read More


State Guaranteed Title Deeds

State Guaranteed Title Deeds is another significant initiative of Afghanistan Land Authority - ARAZI. The intention of the program is to eliminate corr .....Read More


State Land Bank

This program is came into exist to collect authentic information and mapping of state-owned land and land under control of state, registration .....Read More


PPG

Project Preparation Grant (PPG) a technical assistance project that has been funded by the World Bank to form Afghanistan Land Authority – ARAZI. ARAZI is working to develop .....Read More


Documentary