اعلان کاریابی

شماره بست اداره تاریخ شروع تاریخ ختم ایمیل ملاحظات
1 آمر تخنیکی زمینداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-01-25 1397-03-16 hr.cs@arazi.gov.af ; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً ببه تعداد 30 بست در ولایات کابل، پکتیا، بلخ، هرات، بدخشان، کندز، غزنی، تخار، فاریاب، فراه، هلمند، جوزجان، کنر، لغمان، بغلان، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، نورستان، خوست، پکتیکا، زابل، ارزگان، نیمروز، بادغیس، غور، سرپل، پنجشیر و دایکندی
2 کمیته تخنیکی ترتیب و تحریر قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 21 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
3 سرگروپ تیم جیودیزی انجینری و علامه گذاری ملی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 4 بست در ولایات کابل، ننگرهار، پکتیا و هرات
4 مدیر عمومی احصائیه و تصنیف اراضی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 2 بست در ولایات کاپیسا وکندز
5 متخصص ثبت الکترونیکی اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 24 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
6 متخصص جی .ای. اس ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 21 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
7 متخصص کنترول امنیت شبکه ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
8 متخصص نرم افزار ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
9 متخصص سخت افزار ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
10 کمیته کنترول قباله و اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 20 بست در ولایات کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
11 مدیر عمومی ترتیب، تحریر و کنترول قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 5 بست در ولایات کابل، کندهار، ننگرهار، بلخ و پکتیا
12 مدیرعمومی جیودیزی، انجینری و علامه گذاری ملی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 3 بست در ولایات کابل، بلخ و پروان
13 مدیر عمومی کدستر ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات کابل، غزنی، هلمند، پروان، بامیان وخوست
14 مدیر عمومی تثبیت حق مالکیت ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 52 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
15 مدیر عمومی فوتوگرامتری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
16 مدیر عمومی ثبت صدور قباله،‌ حفظ و وضع اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
17 مدیریت عمومی تنظیم گروپ های تثبیت حق مالکیت ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 5 بست در ولایات کابل، بلخ، کندهار، و پکتیا
18 کمیته کنترول قباله و اسناد ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 12 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
19 کمیته تخنیکی ترتیب و تحریر قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 21 بست در ولایات کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، و پکتیا
20 آمر جیودیزی کدستر و قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 5 بست در ولایات کابل، کندهار، بلخ، پکتیا و هرات
21 مدیر عمومی اراضی ولسوالی ها ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 81 بست در ولایات کابل، هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
22 مدیر عمومی منابع بشری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
23 مدیر عمومی مالی و اداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 4 بست در ولایات کابل، ننگرهار، هلمند و پروان
24 مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
25 آمر مالی و اداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 34 بست در تمام ولایات
26 مدیریت عمومی ترتیب تحریر و کنترول قباله ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
27 مدیر عمومی طی مراحل قباله نواحی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 60 بست در ولایات کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
28 آمر خدمات مراجعین ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعا به تعداد 6 بست در ولایاتکابل، هرات، کندهار، ننگرهار، پکتیا و بلخ
29 مدیریت عمومی ثبت و انسجام معلومات زمینداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً 7 بست در ولایات کابل، بلخ، کندز، پروان، میدان وردک، نورستان و خوست
30 مدیر عمومی ثبت زمین دولتی، عامه‌ مرعی و مرعی خاصه ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً 6 بست در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا
31 مدیر عمومی تصفیه و رسیدگی به منازعات ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-03-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً 3 بست در ولایات غزنی و کاپیسا
32 آمر تخنیکی زمینداری ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-16 1397-01-25 hr.cs@arazi.gov.af; csc.aila@iarcsc.gov.af مجموعاً به تعداد 30 بست در ولایات کابل، پکتیا، بلخ، هرات، بدخشان، کندز، غزنی، تخار، فاریاب، فراه، هلمند، جوزجان، کنر، لغمان، بغلان، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، نورستان، خوست، پکتیکا، زابل، ارزگان، نیمروز، بادغیس، غور، سرپل، پنجشیر و دایکندی

فورم رهنمود

فورم درخواستی

‍IDPL

The purpose of the Strategic Institutional Development Programme for Land Administration (IDPL) is to contribute to the development of an effective Land Administration in Afghanistan adapting the relevant .....Read More


PRIUS

Insecurity and conflicts in remote areas forced masses of people in Afghanistan to leave their homes and settle down in cities. The displaced .....Read More


ALPIS

Land and other properties in Afghanistan has not been systematically priced so far. This situation has put people, government and the private .....Read More


State Guaranteed Title Deeds

State Guaranteed Title Deeds is another significant initiative of Afghanistan Land Authority - ARAZI. The intention of the program is to eliminate corr .....Read More


State Land Bank

This program is came into exist to collect authentic information and mapping of state-owned land and land under control of state, registration .....Read More


PPG

Project Preparation Grant (PPG) a technical assistance project that has been funded by the World Bank to form Afghanistan Land Authority – ARAZI. ARAZI is working to develop .....Read More


Documentary