توزیع و انتقال زمین

تنظیم و توزیع زمین های دولتی به ارگان های متقاضی، یکی دیگر از مسولیت های اداره مستقل اراضی افغانستان است. این اداره به اساس احکام مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزیران؛ از سال 1384 تا سال 1396 خورشیدی؛ مجموعاً بیش از (242) هزار جریب زمین دولتی را به ادارات متقاضی در (29) ولایت کشور به منظور ایجاد شهرک های مهاجرین، معلمین، پارک های صنعتی، توزیع نمرات رهایشی به افسران تنقیص شده، پروژه معدن مس عینک لوگر، اعمار مکاتب، فارم های تحقیقاتی، سرد خانه های مواد غذایی، مساجد، دفاتر دولتی، پوهنتون ها، احداث سب استیشن های تولید برق و سولر، ترمینال ها و حضیره دفن اموات انتقال داده است. هکذا ریاست تنظیم و توزیع زمین مصمم به توزیع و انتقال زمین برای اسکان کوچی ها و ایجاد پارک های صنعتی قالین بافان و سایر فعالیت های انکشافی دیگر به گونه قانونی می باشد.