تصفیه زمین

یکی از فعالیت های اساسی اداره مستقل اراضی افغانستان تصفیه زمین است. این اداره به اساس احکام مقام عالی ریاست جمهوری اراضی دولتی را به مقاصد تطبیق پروژه های عام المنفعه، پروژه های بزرگ ملی، پروژه های خطی، و فعالیت های انکشافی و اقتصادی تصفیه می نماید. بنا بر این ریاست تصفیه زمین به منظور تشخیص و تفکیک ملکیت های دولتی، عامه، شخصی و استرداد زمین های غصب شدة دولتی در مرکز و ولایات فعالیت می نماید.

این ریاست با در نظرداشت اهداف اساسی اداره اراضی افغانستان همواره تلاش می ورزد تا حین انجام عمل تصفیه از اضافه جریبی زمین های دولتی که توسط اشخاص و نهاد ها تصرف گردیده جلوگیری نماید و در صورت بروز دعوا موضوع را رسما به محاکم محول سازد.

ریاست تصفیه به اساس پلان کاری خویش مصمم است تا ساحات غصب شده را شناسایی نموده و برای استرداد آن گام های عملی بردارد.