ثبت و سروی زمین

به اساس آمار موجود، 33 در صد اراضی افغانستان طی چندین سال قبل سروی گردیده اما بنابر تحولات سیاسی و گسترش دامنه جنگ و نا امنی در کشور این روند به کلی متوقف گردیده است.

اداره مستقل اراضی افغانستان مصمم است با استفاده از ابزار نوین در عرصه ترتیب نقشه ها و عکس برداری فضایی و با استفاده از تکنالوژی معاصر امروزی تمام اراضی افغانستان را ثبت و سروی نماید.

این روند می تواند سطح دسترسی حکومت را به معلومات افزایش دهد، تسهیلات لازم را در عرصه های طرح پالیسی ها و پلانگذاری های اقتصادی و انکشافی حکومت، افزایش عواید ملی و استفاده معقول از اراضی افغانستان به مقاصد بهتر فراهم ساخته و فرصت های مناسب را برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی سکتور خصوصی و متشبثین نیز ایجاد نماید.