نقشه برداری زمین

اداره مستقل اراضی افغانستان از رهگذر ترتیب و آماده ساختن انواع نقشه های سیاسی معلوماتی، نقشه واحد های اداری افغانستان، نقشه سرک های افغانستان، نقشه واحد های اداری 34 ولایت افغانستان، نقشه سیاسی جهان، نقشه هایدرولوژی، نقشه نواحی 22 گانه شهر کابل، نقشه آبدات تاریخی افغانستان، نقشه فزیکی افغانستان، نقشه زلزله، نقشه عمومی اقتصادی افغانستان، نقشه سیاسی مغلوماتی انگلیسی ، نقشه خطوط هوائی افغانستان، نقشه جیولوژی افغانستان، نقشه حوادث غیر مترقبه طبیعی وبشری، نقشه موقعیت شفاخانه های شهر کابل، نقشه توریستیکی شهر کابل، نقشه فواصل کیلومتری سرکهای افغانستان، نقشه نباتات طبیعی، نقشه های تصویری 34 ولایت، نقشه تکتونیک، نقشه حیوانات وحشی علف خوار، اطلس ملی دری وانگلیسی، نقشه نیمکره شرقی وغربی، نقشه های نواحی 22 گانه شهر کابل، نقشه حوزه های ولایت کابل، نقشه یک بر یک ملیون چهار پارچه، نقشه معادن افغانستان، نقشه یک بر دو ملیون دری، نقشه یک بر دوملیون انگلیسی، نقشه زون های افغانستان، نقشه طبیعی افغانستان، معلومات های جغرافیایی 34 ولایت، لست قریه جات 34 ولایت افغانستان، ثبت وراجستر GPS، شیپ فایل ولایات افغانستان، شیپ ولسوالی های افغانستان، شیپ فایل قریه جات افغانستان، شیپ فایل مراکز ولایات و ولسوالی های افغانستان؛ نیازمندی ادارات متقاضی دولتی و غیر دولتی را مرفوع میسازد.

اداره مستقل اراضی افغانستان در چند سال اخیر، حسب احکام مقام عالی ریاست جمهوری؛کار سروی و نقشه برداری(۴۷۶۶۱۷) جریب زمین را در ولایات لوگر، بلخ، هرات، پروان، میدان وردگ، سمنگان، بادغیس و کنر انجام داده، علاوتاً اسکن (۱۷۰) نقشه توحیدی و (۴۵۰۰) ورق فهرست مالکین اراضی ولایت ننگرهار، تجدید (۱۲۵) شیت نقشه مندرس ولایات و کار تعدیل واحد های قیاسی پیکال، قلبه، کاریز، تخم ریز و شبانه روز را به جریب با پیمایشات مستقیم تیم های سروی کدستر در تمامی اراضی کشور انجام داده، که در امور املاکی و مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.