استرداد ملکیت های غضب شده

تداوم تحولات سیاسی و گسترش دامنه نا امنی و بحران در سطح کشور زمینه را برای یک تعداد افراد استفاده جو در کشور مساعد ساخت تا آنها اراضی دولتی را غصب و از آن به مقاصد شخصی و تجاری استفاده نمایند.

به اساس آمار موجود در حال حاضر یک ملیون و 600 هزار جریب زمین دولتی در 30 ولایت کشور تحت عمل غصب قرار دارد. اداره مستقل اراضی افغانستان مصمسم است اراضی غصب شده دولتی را از چنگال غاصبان رها و به مقاصد بهتر آنرا مورد استفاده قرار دهد. در حال حاضر، این اداره موازی بیش از 500 هزار جریب زمین دولتی را استرداد کرده، فهرست 18823 نفر غاصب را ترتیب و به ارگان های عدلی و قضایی و مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده و در ضمن به تعداد 355 شهرک غیر قانونی را نیز در کشور شناسایی کرده است.

اداره مستقل اراضی افغانستان برای رسیده گی به این معضله ملی، سه طرح مشخصی چنانچه استراتیژی پنج ساله جلوگیری از غصب بیشتر زمین های دولتی، پالیسی استرداد زمین های غصب شده دولتی و پالیسی رسیده گی به مشکلات شهرک غیر قانونی نیز تدوین کرده است.