اجاره دهی زمین

رشد و توسعه سکتور خصوصی در کشور یکی از اولویت های اساسی اداره مستقل اراضی افغانستان است. این اداره به منظور تشویق روند جلب سرمایه گذاری در کشور و فراهم ساختن تسهیلات لازم به سرمایه گذاران، 53 پروسه طویل و زمانگیر اجاره دادن زمین های دولتی را به 9 مرحله ساده کاهش داد که در نتیجه پروسه اجاره دهی که معمول یک تا دو سال را در بر میگرفت به دو ماه تقلیل یافت. در نتیجه این اداره توانست موازی 163 هزار جریب زمین دولتی را به مقاصد تجاری به سکتور خصوصی به اجاره داد که از اثر آن 241 ملیون افغانی حق الاجاره جمع آوری گردید و سکتور خصوصی 36 میلیارد افغانی در عرصه های مختلف چنانچه زراعت، صنعت، و سایر بخش های مهم دیگر سرمایه گذاری نمودند که در نتیجه برای بیش از 27 هزار هموطن در سراسر کشور شغل دوامدار نیز ایجاد گردید. این اداره همچنان مصمم به دوام این روند بوده و سعی دارد تا برای رشد سکتور خصوصی در عرصه های مختلف گام های استوار بردارد.