حل منازعات املاکی

رسیده گی به منازعات املاکی یکی از مسوولیت های این اداره بوده که اداره مستقل اراضی افغانستان تلاش دارد تا منازعات برخاسته از اراضی میان افراد و اشخاص را به گونه بهتر حل و فصل نماید. این ریاست به هدف رسیدگی به امور غصب ملکیت های دولتی، تحلیل و ارزیابی منازعات املاکی شخصی، دولتی و عامه، همکاری با ارگان های عدلی و قضایی جهت کاهش قضایای زمین در محاکم و داوری ابتدایی در مورد منازعه و اعزام هیئت تخنیکی به ساحات تحت منازعه کار و فعالیت می نماید.