کارتوگرافی

اداره مستقل اراضی افغانستان از رهگذر کار در بخش کارتوگرافی؛ مسؤل تهیه، ترتیب و طبع نقشه های مقیاس کوچک و اختصاصی، اطلس های ملی، معارف، کشاورزی، تاریخی و اطلس های مختلف النوع ولایتی، نقشه واحد های اداری کشور به مقیاس (2/1) و (1/1) ملیون، نقشه های جنگلات، ترانسپورتیشن، فزیکی و نقشه های پوشش نباتی کشور با استفاده از دیتا و فوتو های اقمار مصنوعی است.

کار بر طبع نقشه های توپوگرافی به مقیاس (50000/1) به گونه دیجتلی، تهیه نقشه های تصویری شهری و ولایتی، تهیه و ترتیب شیپ فایل های سرحدات داخلی کشور با تفکیک ولایات و ولسوالی ها و رومنیزیشن و دیتابیس نام های جغرافیایی از دیگر کارکرد های بخش کارتوگرافی این اداره است.