ریاست تفتیش داخلی
جامعه جهانی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ همواره بر مبارزه قاطعانه با فساد اداری، تأمین شفافیت و حسابدهی در نهاد های حکومتی و عرضه خدمات بهتر به مردم تاکید ورزیده و تمامی ارگان های دولتی را به رعایت این اصل مکلف می دانند.

اداره اراضی افغانستان با توجه به اهمیت این مسئله و حصول اطمینان از رعایت و تطبیق قوانین، مقررات و لوایح در خصوص مبارزه با فساد اداری، تأمین شفافیت و حسابدهی و بلند بردن سطح موثریت و مثمریت امور، ریاست تفتیش داخلی را ایجاد کرده است.

این ریاست با توجه به اهداف متذکره از بدو تأسیس، تلاش دارد تا سیستم کنترول داخلی را در چهارچوب اداره اراضی افغانستان به سطح مرکز و ولایات ایجاد و تقویت نموده، مشوره های لازم و تخصصی را در عرصه ارتقای سطح عرضه خدمات و تأمین شفافیت، به رهبری اداره و ریاست های ذیربط ارائه نموده و برای مدیریت و کنترول خطرات احتمالی؛ نهایت سعی را به خرج می دهد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند