ریاست نظارت و ارزیابی
جهت تحقق و تطبیق اهداف و استراتیژی های اداره به گونه موثر و کارا؛ نظارت و ارزیابی از ساحات کاری و اجراآت کارکنان و همچنان رهنمایی و حمایت از کارکرد های مثبت آنها در صدر فعالیت های ریاست نظارت و ارزیابی قرار دارد.

ریاست یاد شده با داشتن 27 نفر کارمند در سال 1396 هجری خورشیدی به منظور تطبیق و تحقق اهداف اساسی اداره اراضی افغانستان و تقویت روند شفافیت و حسابدهی در ساختار اداره اراضی افغانستان ایجاد گردید.

ریاست نظارت و ارزیابی به عنوان نهاد ناظر به امور تخنیکی و ارزش یابی امور کاری و به منظور حفظ، حراست و بهره برداری از ملکیت های دولتی، ارزیابی اسناد املاکی، مالی و اداری در روشنایی قوانین و طرزالعمل های نافذه کشور، مصمم است طرح یک پلان جامع را غرض ثبت و راجستر نمودن تمام ملکیت های دولتی، تقویه یک نهاد سالم، شفاف و حسابده؛ عاری از هر گونه برتریت طلبی و تعصبات سمتی،گروهی، قومی،مذهبی و جنسیتی را تطبیق و نهادینه سازد.<
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند