ریاست توسعه سکتور خصوصی و انکشاف زمین
اداره اراضی افغانستان با نظرداشت اهمیت ایجاد و تقویت هماهنگی میان این نهاد و سکتور خصوصی و رشد سکتور خصوصی در کشور؛ ریاست توسعه سکتور خصوصی و انکشاف زمین را در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی اساس گذاشت.

این ریاست به منظور فراهم ساختن شرایط بهتر و ایجاد تسهیلات لازم جلب سرمایه گذاری در کشور و استفاده مؤثر از زمین های دولتی قابل دسترس به منظور بلند بردن سطح عواید ملی ایجاد گردیده است.

ریاست توسعه سکتور خصوصی و انکشاف زمین به منظور تحقق اهداف اساسی اداره اراضی افغانستان، مصمم به ایجاد بستر مناسب جلب سرمایه گذاری، ازدیاد عواید ملی، ارائه خدمات بهتر برای متقاضیان زمین، جمع آوری معلومات و ارائه آن به سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در کشور می باشد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند