ریاست تصفیه زمین
چنانچه هویداست، در جریان سال های متمادی جنگ و تحولات سیاسی و امنیتی در کشور، تصرف بخش اعظم اراضی دولتی و غیر دولتی؛ به گونه عمدی و غیر عمدی توسط اشخاص و نهاد ها ؛ باعث ایجاد مشکلات فراوانی در کشور گردید.

ریاست تصفیه زمین یکی از ریاست های کلیدی اداره اراضی افغانستان است که دقیقا برای رفع این مُعضل ایجاد شده و به منظور تشخیص و تفکیک ملکیت های دولتی، عامه، شخصی و استرداد زمین های غصب شدة دولتی در مرکز و ولایات فعالیت می نماید. این ریاست با نظرداشت اهداف اساسی اداره اراضی افغانستان همواره تلاش می ورزد تا حین انجام عمل تصفیه از اضافه جریبی زمین های دولتی که توسط اشخاص و نهاد ها تصرف گردیده جلوگیری نماید و در صورت بروز دعوا موضوع را رسما به محاکم محول سازد.

ریاست تصفیه به اساس پلان کاری خویش مصمم است تا ساحات غصب شده را شناسایی نموده و برای استرداد آن گام های عملی بردارد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند