ریاست ثبت و انسجام معلومات زمینداری
ریاست ثبت و انسجام معلومات زمینداری، منحیث یکی از اولویت های مبرم مدیریت امور زمینداری در کشور در سال ۱۳۹۰ خورشیدی در تشکیل اداره اراضی افغانستان ایجاد شده است.

این اداره مصمم است با ایجاد بانک معلوماتی زمین و دیجیتلی سازی تمامی معلومات زمینداری؛ اطلاعات دقیق، جامع و مؤثر را به اسرع وقت به تمامی متقاضیان ارائه نماید. در همین راستا ؛ ریاست ثبت و انسجام معلومات زمینداری، از بدو تاسیس؛ روند عکس برداری از تمامی دفاتر املاکی و ثبت آنرا در سیستم الکترونیکی آغاز نموده است.

به همین ترتیب؛ ریاست ثبت و انسجام معلومات زمینداری، سعی می ورزد معلومات جامع و همه جانبه را در خصوص زمین های غصب شده در مرکز و ولایات ترتیب و غرض اخذ هدایت مقام عالی ریاست جمهوری و پیگرد قانونی به ارگان های ذیربط ارسال نماید.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند