ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری
ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری به منظور ثبت و تأمین مصؤنیت زمین ها و ملکیت های غیر رسمی شهری در سال 1396 خورشیدی در تشکیل اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده و در هماهنگی نزدیک با شاروالی های مرکز و ولایات و سایر ارگان های ذیدخل؛ مسؤلیت سروی، ثبت و اعطای سند ملکیت به متصرفان و ساکنین آنها را نیز عهده دار است.

این ریاست همچنان در تطبیق برنامه ملی ثبت زمین، اجراء قباله به صورت سیستماتیک، جمع آوری ارقام و معلومات تخنیکی زمین، طرح و ترتیب توزیع سند ملکیت و آرشیف اسناد نقش کلیدی دارد. ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری؛ مرحله ابتدایی سروی ملکیت های غیر رسمی شهری را در هفت ناحیه شهر کابل و شهر های بزرگ کشور موفقانه تطبیق نموده و به منظور بر آوردن اهداف اساسی اداره اراضی افغانستان؛ مصمم به آغاز این روند در آینده نزدیک در همه نقاط کشور است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند