ریاست اجرا وثبت قباله جات زمین وملکیت ها
ریاست اجرا وثبت قباله جات زمین وملکیتها درتشکیل سال مالی ۱۳۹۵ منظور گردیده است .

اجراوثبت قباله جـــات به اســاس فرمان تقنینی ۲۵۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مــقام ریاست ج.ا.ا ازقوه قـــضایه دولت به قوه اجرائیه حکومت انتقال یافته است که درچارچوب حکومت به اداره اراضی افغانستان مکلفیت سپرده شــــــده است .

اداره اراضی برای رسیدن به این هدف ریاست اجــرأ وثبت قباله جـــات را شامل تشکـــیل اداره ســـاخته غرض منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامـی افغانستان پیشـــنهاد نموده که درسال ۱۳۹۵ ریاست اجرا وثبت قباله جات به ظرفیت (۱۶) نفرپرسونل منظور گــردید که ازجمله ارقام ذکــــــــرشده فعلآ (۱۱) نفر به منظور تحقق استراتیژِی ذکرشده مصروف فعالیت یومیه میباشد.

اهداف اساسی ریاست اجراوثبت قباله جـــــات ارزه خدمات بــــرای هموطنان درامــــور خرید،فروش زمین وملکیت ها میباشد. که البته همه معامله های خرید،فروش، گروی شامل احصـائیه وباداشتن کود اقـــــماری GIS میباشددردوبخش آرتی ودیجیتلی به آرشیف ودیتابیس حفظ میگردد.

فعالیت های عمده واساسی این ریاست در یک جمله اجرأ وثبت قباله است چه فروش باشد چه گروی چه زمین باشد چه ملکیت ودرنهایت امرساختار معیاری به سیستم جدید اجــرآ وثبت قبــــاله است که درسایر کـــشورهای منطقه وفراتر ازآن جریان دارد بلخصوص کشوردوست ترکیه .

دست آوردهای عمده دراین مورد قرار ذیل میباشد.
ـ جابه جایی این اهداف به فرمان نقنینی شماره ۲۵۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ .
ـ ساختار مقرره اجرأ وثبت قباله جات ، طرزالعمل اجرای مقرره ، وفارمت چهار نوع قباله فروش وگروی زمین وملکیتها میباشد.
ـ استخدام (۱۴۰) نفردربخش کدستروقباله جات ولایت هرات
ـ ارائه ورکشاپ های تخنیکی ظرفیت سازی پرسونل هرات برای آماده سازی کارعملی اجرأ وثبت قباله .
ـ گرفتن منظوری ۶۰۰ نفرپرسونل قباله جات درسال ۱۳۹۶ برای ولایات کندهار، بلخ ، ننگرهاروکابل درتشکیل . . اداره مستفل اراضی افغانستان
ـ پلان های آینده ریاست اجرأ وثبت قباله جات که جزاستراتیژی اداره اراضی وپالیسی زمین است سرتاسری شدن پروسه اجرأ وثبت قباله جات در۳۴ ولایت افغانستان .
ـ ساده سازی وکوتاه سازی روند اجرأ وثبت قباله ازطریق نقشه های کدستری .
ـ بالابردن عواید دولت ازدرک اجرأ وثبت قباله است که طی دوپلان پنج ساله امید است که ازاین طریق وزارت محترم مالیه را دربودجه خود کفا سازیم
.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند