ریاست فوتوگرامتری
ریاست فوتو گرامتری اداره اراضی افغانستان به هدف عکس برداری فضایی اراضی کشور به منظور تهیه و ترتیب نقشه های مهم نظامی، اقتصادی، سیاسی، جیولوژیکی، سیاحتی، زراعتی، دیموگرافی و تیماتیکی به مقیاس های مختلف و کیفیت عالی ایجاد گردیده است.

این ریاست از بدو تأسیس تا کنون موفق به تهیه و ترتیب نقشه های مختلف از ۴۰ در صد اراضی کشور گردیده و توانسته است نقشه های مختلف المرام را تولید و حین ضرورت به دسترس نهاد های دولتی قرار دهد.

ریاست فوتو گرامتری مصمم است در آینده نزدیک؛ روند عکس برداری فضایی را از اراضی کشور آغاز و معلومات و نقشه های ترتیب شده را به منظور مصؤنیت هرچه بیشتر و استفاده به موقع از آن دیجیتلی نموده، سیستم پارسل سازی اراضی را در کشور به رویت اسناد نیز انجام دهد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند