ریاست میتا دیتا
ریاست میتا دیتای اداره اراضی افغانستان در راستای ایجاد دیتابیس های اداره و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی و تقویت سیستم نقشه های دیجیتلی با استفاده از تکنالوژی نوین به منظور عرضه خدمات بهتر و موثر به متقاضیان فعالیت می نماید.

این ریاست با جمع آوری معلومات استندرد جغرافیائی و اطلاعات مکانی از طریق عکس برداری هوایی، تصحیح کنترول کیفیت، استندرد سازی، تحلیل و گنجانیدن معلومات جدید، آرشیف دیتاها به منظور فهرست، تجدید و دیجیتایز نقشه های مختلف المرام و نقشه های تیماتیکی با کیفیت و معیاری با مقیاس های گوناگون؛ نیازمندی ارگانهای مهم امنیتی را مرفوع می نماید.

ایجاد سیستم (SDI) به منظور هماهنگی ارگان های ذیربط دولتی و غیر دولتی جهت تنظیم امور اساسی و جلوگیری از عملکرد تولید تکرار نقشه، ثبت و راجستر GPS های مدرن به منظور استفاده برای اهداف مشخص، تهیه و چاپ نقشه های اطلس ملی، تولید نقشه های دیجیتلی سیاسی، معلوماتی، هایدروگرافی، فزیکی و واحد های اداری کشور با معلومات جدید، ترتیب، تنظیم، تجدید و تمدید شیپ فایل های مختلف کشور در مقاطع زمانی و عرضه آن به ارگانهای ذیربط و ایجاد بانک اطلاعاتی دیتای مکانی در اداره به منظور تنظیم امور نقشه برداری جدید از دست آورد های مهم این اداره است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند