ریاست ارزشیابی زمین
ریاست ارزشیابی و استملاک زمین در سال ۱۳۹۶ به اساس مصوبه شماره (۲) مورخ (23) حمل سال 1396 خورشیدی کابینه دولت جمهوری افغانستان در خصوص انسجام امور استملاک ملکیت در کشور تأسیس گردیده است.

بررسی اسناد ملکیت های تحت استملاک مرتبة ادارات مربوطه با همکاری کمیته مؤظف متشکل از نماینده گان وزارت های مالیه و امور شهر سازی و مسکن، اداراه ارگان های محلی و شاروالی کابل؛ تحت ریاست رهبری اداره اراضی افغانستان و ارائه اسناد ارزشیابی و استملاک جهت اخذ منظوری به اداره محترم امور از فعالیت های این ریاست تازه ایجاد است.

بررسی اسناد ملکیت های تحت استملاک و تائید صحت آن مطابق قانون، تثبیت ارزش ملکیت های ساحات مختلف به نرخ روز به مقصد طرح لایحه قیمت گذاری، یکسان سازی روش ارزشیابی و استملاک ملکیت بین ادارات دولتی، تطبیق قانون استملاک در محدوده خارج از ماستر پلان و تحقق آن در تمام کشور از اهداف اساسی تشکیل این ریاست است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند