ریاست GIS یا سیستم معلومات جغرافیایی
اداره اراضی افغانستان از بدو تأسیس مصمم به ایجاد بانک معلوماتی زمین و ارائه معلومات مؤثق، دقیق و با اعتبار به اسرع وقت به ادارات و نهاد های متقاضی است. در زمینه؛ ایجاد سیستم معلومات جغرافیایی یکی از لازمه های اساسی به شمار می رود.

اداره اراضی افغانستان به هدف ایجاد و انکشاف سیستم جامع معلوماتی برای مقاصد اجتماعی، انکشافی، اقتصادی و سیاسی، تهیه نقشه های اراضی با استفاده از تکنالوژی نوین، سروی و تثبیت نقاط مهم و اساسی اراضی کشور، تشخیص و تفکیک زمین های شخصی و دولتی و ارائه خدمات موثر در امور زمینداری ریاست(GIS) یا سیستم معلومات جغرافیایی را ایجاد نموده است.

جی. آی. اس یا سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ علم جمع آوری، تحليل و تجزیه، نگهداری، مديريت و نمایش اطلاعات جغرافيایي به عنوان ابزار مهم در مدیریت اطلاعات مربوط به زمین مطرح می شود.

ریاست(GIS) با استفاده از انواع مختلف (GPS) مصروف سروی و جمع آوری کوردینات و معلومات قطعات زمین های دولتی، عامه و شخصی مورد نیاز ادارات دولتی، دانلود نقاط، معلومات وکوردینات ازGPS به پروگرام های مربوط، تهیه نقشه قطعات سروی شده با استفاده از نرم افزار GIS و فوتو های هوایی و ماهواره یی، ذخیره معلومات، جدول ها و نقشه ها در نرم افزار های نقشه برداری، تجدید و اصلاح نقشه ها پس از ایجاد تغییرات در ساحه، تجزیه و تحلیل معلومات مکانی بر نقشه و نرم افزار تنظیم معلومات جغرافیایی است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند