اعلان تدارکاتی

شماره موضوع اعلان شده اداره تاریخ شروع تاریخ ختم ایمیل ملاحظات
1 تهیه و تدارک دو باب کانکس 40 فوت برای پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین بافان در دو راهی حیرتان ولایت بلخ و ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-27 1398-06-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
2 تهیه و تدارک سه باب کانکس برای دفاتر ساحوی پروژه مساعدت کشور چین وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-27 1398-06-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
3 اعمار مکتب 6 صنفی کوز علی سنگی ولسوالی جاجی آریوب ولایت پکتیا و ملحقات آن تهیه و تدارک دو باب کانکس 40 فوت برای پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین بافان در دو راهی حیرتان ولایت بلخ و ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-27 1398-06-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
4 اعمار مکتب 6 صنفی لیسه نسوان زیرک ولسوالی جاغوری ولایت غزنی وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-06-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
5 اعمار دیوار احاطه مکتب در مرکز ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-06-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
6 اعمارمکتب 8 صنفی کوچی ها خطابه مرکز ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-06-09 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
7 اعمار مکتب 4 صنفی متوسطه غوریزه ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-02 1398-06-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
8 اعمار مکتب 6 صنفی الوزی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-02 1398-06-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
9 تعدیل اعمار تعمیر مسجد 340 نفری در قریه بغل ولسوالی فرزه ولایت کابل وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-05-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
10 تعدیل اعمارتعمیرمکتب 10 صنفی سرخ سنگ شاه ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-03 1398-05-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
11 تعدیل اعمار تعمیر مکتب 14 صنفی بی بی فاطمه قریه کهنه خمار ولسوالی مرکز ولایت میدان وردگ و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-03 1398-05-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
12 تعدیل پروژه ترمیم و بازسازی مقبره سید اسماعیل بلخی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-03 1398-05-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
13 پروژه برق سولری ریاست شهرسازی ولایت کنر وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-02 1398-06-04 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
14 اعمار مکتب 10 صنفی تعلیم القرآن حسن خیل ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-12 1398-06-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
15 اعمار کلینیک BHC ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
16 اعمار دیوار احاطه انستیتیوت معادن ولایت کاپیسا وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-06-04 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
17 اعمار مکتب 10 صنفی متوسطه نسوان نوی کلی ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-06-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
18 اعمار مکتب 6 صنفی مدرسه دینی ابوبکر صدیق ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-06-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
19 اعمار مکتب 10 صنفی لیسه ذکور راباط ولسوالی میرامور ولایت دایکندی وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-12 1398-06-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
20 تهیه و تدارک سه باب کانکس برای دفاتر ساحوی پروژه مساعدت کشور چین وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-27 1398-05-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
21 تهیه و تدارک دو باب کانکس 40 فوت برای پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین بافان در دو راهی حیرتان ولایت بلخ و ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-27 1398-05-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
22 اعمار مکتب 4 صنفی گرگی خیل غرک ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-30 1398-05-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
23 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سپین جومات در ولسوالی ازره ولایت لوگر و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-17 1398-05-24 Procurement@mudl.gov.af
24 اعمار مکتب 6 صنفی المری خیل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-30 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
25 اعمار دیوار احاطه نسوان شینه ده ولسوالی مالستان ولایت غزنی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
26 اعمار مکتب 4 صنفی شکول غار ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
27 اعمار دیوار احاطه مکتب تنقول لومان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-30 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
28 اعمار دیوار احاطه مکتب تنقول لومان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-30 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
29 اعمار دیوار احاطه ناوه قولانی آجه بازار ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-30 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
30 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه سنگ تنگی بیری ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
31 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه شاه کاریز ولسوالی زرمت ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-31 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
32 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه سوی صحرا ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-31 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
33 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه در قریه چیکو ولسوالی اسمار ولایت کنر و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
34 اعمار مکتب 6 صنفی کوز علی سنگی ولسوالی جاجی ایوب ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
35 اعمار تعمیر مهمانخانه VIP ولایت کاپیسا وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-17 1398-05-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
36 پروژه اعمار مسجد جامع ولایت پروان دارای وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-05-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
37 پروژه اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه 52 اطاقه وزیر خان همرای 25 تشناب و میدان والیبال ولسوالی چوره ولایت ارزگان وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-17 1398-05-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
38 پروژه اعمار تعمیر مسجد 340 نفری دارالعلوم محمدیه ولسوالی سیاه گرده ولایت پروان وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-16 1398-05-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
39 عنوان: اعمار کلینیک BHC دره زور برآور ولسوالی دانگام ولایت کنر وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-13 1398-06-09 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
40 اعمار مکتب 4 صنفی ابتداییه داودی ابراهیم خیل ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-13 1398-06-09 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
41 تست خاک برای پروژه های سال مالی 1398 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-12 1398-05-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
42 تست خاک برای پروژه های سال مالی 1398 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-12 1398-05-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
43 اعمار کلینیک BHC سبز دره ولسوالی مالستان ولایت غزنی و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
44 اعمار مرکز صحی BHC انجنیر کمال در قریه عالم گل شهر جدید ولسوالی ارچی ولایت کندز وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
45 اعمار مکتب 4 صنفی لوی مشری ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
46 اعمار مکتب 4 صنفی متوسطه مرنج ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
47 اعمار کلینیک BHC ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
48 اعمار مکتب 10 صنفی لیسه توحید بغرا ولسوالی مالستان ولایت غزنی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-06-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
49 اعمار کلینیک صحی BHC گجره خرماب ولایت تخار و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-06-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
50 اعمار مکتب 12 صنفی لیسه نسوان مرکزی ولایت کندز و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-06-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
51 اعمار دیوار احاطه انستیتوت معادن - ولایت کاپیسا وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-06-04 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
52 اعمار مکتب 6 صنفی محرم کلی ولسوالی جاجی آریوب ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-06-02 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
53 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی قریه زینجوک و هلا ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-06-02 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
54 پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت میدان وردک و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-09 1398-05-16 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
55 پروژه اعمار تعمیر کلینیک صحی CHC شاجوی ولایت زابل با ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-09 1398-05-16 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
56 پروژه شبکه برق فیز B شهرک رهایشی پیروزی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-05 1398-05-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
57 پروژه اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی ابتدائیه اختیارالدین ولسوالی فیروز کوه (چغچران) ولایت غور و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-08 1398-05-15 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
58 پروژه اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه سیاه دره برگر ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-05-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
59 پروژه اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی حسن خیل در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-07 1398-05-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
60 پروژه اعمار تعمیر لیلیه در میدان وردک، زابل، دایکندی، کابل و هلمند و اعمار تعمیر تدریسی و ریاست تربیت بدنی در کابل:تحت 8 لات وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-12 1398-06-04 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
61 پروژه اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره نانکزایی مهترلام ولایت لغمان وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-30 1398-05-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
62 پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه هدوال مرکز اسد آباد ولایت کنر وزارت شهرسازی و اراضی 1398-05-02 1398-05-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
63 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مدرسه 10 صنفی امام احمد ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-294 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-29 1398-05-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
64 اطلاعیه تصمیم اعطای قراداد پروژه کرایه گیری عراده جات مختلف النوع برای پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی دارای کود تدارکاتی MUDL/1398/NCS-020 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-26 1398-05-02 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
65 اعلان اعمار تعمیر مسجد 340 نفری در قریه بغل ولسوالی فرزه ولایت کابل وملحقات آن وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-25 1398-05-16 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
66 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک رنگ باب (کارتریج) مورد ضرورت سال مالی ۱۳۹۸ برای وزارت شهرسازی و اراضی به اساس قرارداد چارچوبی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-24 1398-04-30 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
67 تست خاک برای پروژه های سال مالی 1398 شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-393 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-22 1398-05-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
68 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه تشنگ ولسوالی لجی منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن دارای کود تدارکاتی MUDL/1398/W-266 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-16 1398-04-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
69 اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی نوشهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ باملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-356 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-15 1398-05-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
70 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی نیمه کاره شاهی خیل ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان با ملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-336 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-15 1398-05-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
71 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی ابتدائیه سرخ سنگ شاه ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک و ملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-273 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-15 1398-05-08 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
72 پروژه اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه هاشمی نژاد هشت درخت ولسوالی حصه دو بهسود ولایت میدان وردک دارای کود تدارکاتی نمبر MUDH/1397/W-290 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-16 1398-04-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
73 پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و موارد چاپی مورد ضرورت ریاست ها و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی دارای کود تدارکاتی MUDL/1398/G-018 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-09 1398-04-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
74 قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه هاشمی نژاد هشت درخت ولسوالی حصه دو بهسود ولایت میدان وردک دارای کود تدارکاتی نمبر MUDH/1397/W-290 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-12 1398-04-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
75 پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه تشنگ ولسوالی لجی منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن دارای کود تدارکاتی MUDL/1398/W-266 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-12 1398-04-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
76 وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و موارد چاپی مورد ضرورت ریاست ها و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی دارای کود تدارکاتی MUDL/1398/G-018 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-09 1398-04-16 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
77 : اعمار تعمیر مکتب 14 صنفی بی بی فاطمه قریه کهنه خمار ولسوالی مرکز ولایت میدان وردک و ملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-267 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-10 1398-05-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
78 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خیر کوت کلی ولایت پکتیکا و ملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-255 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-10 1398-05-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
79 پروژه ترمیم و بازسازی مقبره سید اسماعیل بلخی شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-367 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-10 1398-05-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
80 اعمار استدیوم ورزشی ولسوالی مردیان ولایت جوزجان شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-368 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-11 1398-05-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
81 پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه تشنگ ولسوالی لجی منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن دارای کود تدارکاتی MUDL/1398/W-266 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-12 1398-04-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
82 اعمار تعمیرمکتب 10 صنفی متوسطه سید بچه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک باملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-299 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
83 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه ذکور بندر ولسوالی سنگ تخت دایکندی با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDH/1397/W-190 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
84 اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شورتیپه ولایت بلخ با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-253 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
85 پروژه اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه تاقمندره ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-265 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
86 تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت سال مالی 1398 برای وزارت شهرسازی و اراضی به اساس قرارداد چارچوبی شماره داوطلبی MUDL/1398/G-015 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
87 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول ربع سوم و چهارم سال مالی 1398 بخش بودجه عادی و پروژه های انکشافی وزارت شهر سازی و اراضی با کود نمبر MUDL/1398/G-005 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
88 اعمار تعمیرمکتب 10 صنفی متوسطه سید بچه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک باملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-299 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
89 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه ذکور بندر ولسوالی سنگ تخت دایکندی با ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDH/1397/W-190 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
90 اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شورتیپه ولایت بلخ با ملحقات آن شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-253 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
91 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه تاقمندره ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-265 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
92 : تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت سال مالی 1398 برای وزارت شهرسازی و اراضی به اساس قرارداد چارچوبی شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/G-015 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-05 1398-04-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
93 وزارت شهر سازی و اراضی به کرایه ګیر ۲۸ عراده موتر برای ۲۸ ولایت ضرورت دارد وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
94 خریداری البسه بابستانی برای محافظین و اجیران - وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
95 پروژه خریداری ۳۵ پایه کمپیوتر، ۳۰ پایه پرنتر ساده، یک پایه پرنتر رنګه و یک پایه سکنر – وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
96 پروژه خریداری ۸۴ پایه میز و چوکی برای ۲۸ ولایت – وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
97 پروژه ساختمان ۲۵۰۰ پلر برای ۲۸ ولایت – وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
98 پروژه ساختمان ۲۵۰۰ پلر برای ۲۸ ولایت – وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
99 پروژه سروی بخش های حمایوی وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی 1398-04-02 1398-04-23 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
100 اعمار تعمیر پوهنتون ارزگان وملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-331 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-29 1398-04-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
101 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه غشار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-286 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-29 1398-04-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
102 پروژه ترمیم و بازسازی مقبره سید جمال الدین افغانی شماره داوطلبی MUDL/1398/W-218 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-29 1398-04-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
103 اعمار تعمیر کلینیک صحی سی اچ سی شهید محمد سفر ولایت نورستان با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-268 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-29 1398-04-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
104 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر مکتب 2+6 صنفی خیر خانه ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-281 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-28 1398-04-04 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
105 تدارک پروژه های یک باب مکتب ،یک باب مسجد و یک باب تعمیرکمیسون اصلاحات اداری در زون جنوب شرق ( خوست وپکتیا ) وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-21 1398-04-15 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
106 تدارک مبلایل، هایدرولیک، ویکم، فلترباب و آب انتی فریز مورد ضرورت وزارت شهرسازی و اراضی شماره داوطلبی MUDL/1398/G-019: وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-21 1398-04-16 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
107 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی فرنجل ولسوالی غور بند ولایت پروان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-348 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-30 1398-04-06 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
108 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار ملحقات مسجد قصبه کابل با کود نمبر MUDL/1398/W-264 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-30 1398-04-06 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
109 ریاست عواید وزارت شهرسازی و اراضی پروژه خریداری اجناس مورد نیاز خویش را به دواطلبی می گذارد. وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-28 1398-04-17 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
110 ریاست عواید وزارت شهرسازی و اراضی به منظور رفع نیازمندی های خویش در بخش تکنالوژی معلوماتی به شش قلم جنس ضرورت دارد. وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-28 1398-04-17 برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744666603
111 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه جنگل ولسوالی چمتال ولایت بلخ با کود نمبر MUDL/1398/W-352 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-27 1398-04-03 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
112 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی حاجی یار محمد خروتی در وزیر آباد دند غوری ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-307 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-27 1398-04-03 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
113 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه بازسازی مسجد معاذ بن جبل با کود نمبر MUDL/1398/W-266 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-26 1398-04-03 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
114 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تست خاک ساحه تعمیرات و پارکینگ ریاست پاسپورت با کود نمبر MUDL/1398/W-389 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-23 1398-03-29 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
115 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ننگلام ولسوالی دره پیچ ولایت کنر با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-382 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-02-24 1398-02-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
116 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-376 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-05 1398-04-12 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
117 کرایه گیری عراده جات مختلف النوع برای پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی واراضی شماره داوطلبی MUDL/1398/NCS-020 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-13 1398-04-05 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
118 تهیه وتدارک دو باب کانکس 40 فوت برای پروژه شهرک های رهایشی وصنعتی قالین بافان در دوراهی هیرتان ولایت بلخ و ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شماره داوطلبی MUDH/1397/G-028 وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-12 1398-04-03 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
119 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پکیج اول پروژه های تدارکاتی آمریت پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات شامل شش بخش در (کابل، ننگرهار، کندز و بلخ) وزارت شهرسازی و اراضی 1398-03-12 1398-04-08 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
120 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه قطع کاری اشجار، پاک سازی از قوریه جات و انتقال مقبره ها از ساحه جهت آماده سازی آماده سازی برای اعمار 56 بلاک رهایشی و زیر بنا های مربوطه پروژه مساعدت کشور چین با کود نمبر MUDL/1398/W-385 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-08 1398-03-15 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
121 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی مولوی عزت الله شهید ولسوالی بنگی ولایت تخار و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-292 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-08 1398-03-15 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
122 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-376 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-06 1398-03-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
123 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار ملحقات مسجد سخی کوت متاخیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست با کود نمبر MUDL/1398/W-023 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-07 1398-03-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
124 تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول ربع سوم وچهارم سال مالی 1398 بخش بودجه عادی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی شماره داوطلبی MUDL/1398/G-005: وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-05 1398-03-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
125 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر 16 صنفی کمپلیکس تربیه معلم مرکز قلات ولایت زابل با کود نمبر MUDH/1397/W-339 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-05 1398-03-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
126 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک صحی CHC شاجوی ولایت زابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-096 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-06 1397-03-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
127 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه مسجد جامع در ولسوالی چوره ولایت ارزگان با کود نمبر MUDL/1398/W-277 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-06 1398-03-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
128 تهیه وتدارک قرطاسیه باب و موارد چاپی مورد ضرورت ریاست ها و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی شماره داوطلبی MUDL/1398/G-018: وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-25 1398-03-20 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
129 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه منگلای غرب دریای بغلان مرکزی ولایت بغلان و ملحقات آن شماره داوطلبی : MUDL/1398/W-316 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-20 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
130 تدارک پروژه های سه باب مکتب ویک باب کلینیک صحی در زون غرب ( فراه ، بادغیس وهرات ) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
131 تدارک یک عراده موتر لاری بادی دار و کرین دار و یک عراده موتر فورکلفت برای پروژه قطعات پیش ساخت شماره داوطلبی MUDL/1398/G-026 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
132 اعمار تعمیر مسجد خلیفه صاحب شهر چاریکار ولایت پروان با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-254 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
133 تدارک رنگ باب (کارتریج) مورد ضرورت سال مالی 1398 برای وزارت شهرسازی و اراضی به اساس قرارداد چارچوبی شماره داوطلبی MUDL/1398/G-017 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
134 اعمار تعمیر دارالمعلمین 8 صنفی شهر ترینکوت ولایت ارزگان با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W- 335 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
135 اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شورتیپه ولایت بلخ با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-253 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-20 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
136 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پروژه های دو باب مسجد دو باب تعمیر کلینیک همرا با یک باب تعمیر اداری در زون شرق (نورستان، لغمان، ننگرهار) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-01 1398-03-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
137 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خیر کوت کلی ولایت پکتیکا و ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-255 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-01 1398-03-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
138 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پروژه های دوباب مکتب دو باب تعمیر استیناف همراه یک باب تعمیر دارالمعلمین در زون جنوب ( هلمند، ارزگان وکندهار) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-03-01 1398-03-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
139 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 13 قلم اجناس مورد اجناس ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با کود نمبر MUDL/1398/G-018 تاریخ شروع : 28 ثور 1398 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-28 1398-03-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
140 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک قرطاسیه باب و موارد چاپی مورد ضرورت ریاست ها و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی با کود نمبر MUDL/1398/G-018 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-25 1398-01-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
141 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار ساختمان آهن پوش مکتب لیسه حمیدالله شهید ولسوالی جلگه ولایت بغلان با کود نمبر MUDL/1398/W-282 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-26 1398-03-01 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
142 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر صالون فاتحه خوانی قریه عبدالله خیل ولایت پنجشیر با کود نمبر MUDL/1398/W-257 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-26 1398-03-01 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
143 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 2+6 صنفی شبک ولسوالی شواک ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-320 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-25 1398-03-01 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
144 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر کلینیک BHC قرییه ده میانه ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-338 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-25 1398-03-01 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
145 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 480 نفری اختچی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-322 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-24 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
146 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر لیلیه در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-270 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-24 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
147 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه منگلای غرب دریای بغلان مرکزی ولایت بغلان و ملحقات آن شماره داوطلبی : MUDL/1398/W-316 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-20 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
148 تدارک پروژه های سه باب مکتب ویک باب کلینیک صحی در زون غرب ( فراه ، بادغیس وهرات ) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
149 تدارک یک عراده موتر لاری بادی دار و کرین دار و یک عراده موتر فورکلفت برای پروژه قطعات پیش ساخت شماره داوطلبی MUDL/1398/G-026 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
150 اعمار تعمیر مسجد خلیفه صاحب شهر چاریکار ولایت پروان با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-254 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
151 تدارک رنگ باب (کارتریج) مورد ضرورت سال مالی 1398 برای وزارت شهرسازی و اراضی به اساس قرارداد چارچوبی شماره داوطلبی MUDL/1398/G-017 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
152 اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شورتیپه ولایت بلخ با ملحقات آن شماره داوطلبی MUDL/1398/W-253 : وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-23 1398-03-20 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
153 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد قریه بوخانی و تنگی ولسوالی علی شیر ولایت خوست با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-100 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-21 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
154 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کفتر خان ولسوالی سنچارک ولایت سرپل و ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-260 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-18 1398-03-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
155 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ابتدائیه اختیارالدین ولسوالی فیروز کوه (چغچران) ولایت غور باملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-261 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-18 1398-03-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
156 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مسجد نیمه کاره حسین خیل شهر پلخمری ولایت بغلان با ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-356 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-18 1398-03-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
157 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پروژه های شش باب مکتب ، یک باب تعمیر استیناف و دیوار احاطه در زون شمال ( بلخ ، جوزجان ، سرپل و سمنگان ) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-18 1398-03-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
158 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی عباس خیل سردره اشتر ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-377 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-18 1398-03-19 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
159 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر ریاست شهرسازی ولایت غور با ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-388 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-03 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
160 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پروژه های چهار باب مکتب، دو باب مسجد، یک باب مدرسه، یک باب تعمیر استیناف و یک باب تعمیر نرسنگ در زون پایتخت (لوگر، کابل، میدان وردک و پروان) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-05 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
161 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار مسجد 340 نفری دارالعلوم جامع محمدیه ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان با ملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-304 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-05 1398-03-01 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
162 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مسجد 950 نفری مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-312 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-03 1398-02-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
163 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر ریاست سارنوالی استناف ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-461 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-03 1398-02-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
164 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تعمیر مکتب 16 صنفی توغدی شهر چاریکار ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-293 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-02 1398-02-09 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
165 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پروژه های دو باب مکتب و یک مدرسه در زون شمال شرق (بدخشان، بغلان) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-03 1398-02-09 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
166 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار استدیوم ورزشی ولایت غور وملحقات آن شماره داوطلبی: MUDL/1398/W-392 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-03 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
167 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک پروژه های سه باب مکتب ویک باب مسجد در زون مرکز ( دایکندی و بامیان ) وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-01 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
168 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مسجد 1000 نفری در قریه افغان کوت شهر میمنه ولایت فاریاب با کود نمبر MUDL/1398/W-262 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-02-02 1398-02-09 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
169 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه پژواک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-332 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-26 1398-02-02 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
170 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سپین جومات در ولسوالی ازره ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-298 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-29 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
171 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری متاخیل نیازی ولسوالی علی شیر ولایت خوست با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-327 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-29 1398-02-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
172 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDL/1398/W-375 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-27 1398-02-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
173 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه قرارداد پروژه اعمار تعمیر کنفرانس هال ولایت پروان با کود نمبر MUDH/1397/W-432 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-27 1398-02-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
174 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه قرارداد پروژه اعمار کلینیک صحی CHC ولسوالی چوره ولایت ارزگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-168 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-27 1398-02-03 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
175 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه 52 اتاقه وزیرخان همرای 25 تشناب ومیدان والیبال ولسوالی چوره ولایت ارزگان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-283 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-27 1398-02-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
176 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه مسلکی ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-276 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-25 1398-02-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
177 اعلان دعوت به دواطلبی طرح پوشش امنیتی فابریکه ساختمانی قطعات پیش ساخت با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-391 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-26 1398-02-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
178 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه قرارداد تهیه وتدارکا توتل استیشن مورد ضرورت پروژه های انکشافی وزارت شهر سازی ومسکن با کود نمبر MUDH/1397/G-030 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-01-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
179 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC ولسوالی بولان ولایت هلمند با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-160 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-01-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
180 اعلان دعوت به دواطلبی تست خاک ساحه تعمیر و پارکینگ ریاست پاسپورت با کود نمبر MUDL/1398/W-389 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-02-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
181 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه دارالعلوم مولوی صاحب یارمحمد ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-308 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-02-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
182 اعلان دعوت به دواطلبی تست خاک ساحه تعمیر وزارت اقتصاد و اداره تدارکات ملی با کود نمبر MUDL/1398/W-390 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-22 1398-02-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
183 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری اتفاق جمشید خیل مرکز چاریکار ولایت پروان با ملحقات آن MUDL/1398/W-318 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-21 1398-02-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
184 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی حسن خیل در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-292 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-21 1398-02-23 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
185 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی نو شهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-326 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-20 1398-02-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
186 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری ولایت بامیان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-324 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-20 1398-02-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
187 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه جنگل ولسوالی چمتال ولایت بلخ و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-352 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-20 1398-02-22 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
188 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه نسوان عبدالله ولسوالی رستاق ولایت تخار با کود نمبر MUDH/1397/W-186 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-17 1398-01-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
189 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد قصبه کابل با کود نمبر MUDL/1398/W-264 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-14 1398-02-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
190 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد خواجه قریه دولت شاهی ولایت پروان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-225 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-07 1398-01-31 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
191 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه هدوال مرکز اسد آباد ولایت کنر وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-212 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-05 1398-01-31 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
192 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه هاشمی نژاد هشت درخت ولسوالی حصه دو بهسود ولایت میدان وردگ با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-290 وزارت شهر سازی و اراضی 1398-01-05 1398-02-02 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
193 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی سلطان غازی بابا شهر مهترلام ولایت لغمان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-129 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
194 اعلان دعوت به دواطلبی بازسازی مسجد معاذ بن جبل با کود نمبر MUDL/1398/W-216 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
195 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مهمانخانهVIP ولایت کاپیسا با کود نمبر MUDL/1398/W-386 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-25 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
196 اعلان دعوت به دواطلبی قطع کاری اشجار،پاک سازی ساحه ازقوریه جات وانتقال مقبره ها از ساحه جهت آماده سازی ساحه برای اعمار56 بلاک رهایشی وزیربیناهای مربوط پروژه مساعدت کشور چین با کود نمبر MUDL/1398/W-385 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-29 1398-01-26 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
197 اعلان دعوت به دواطلبی تدارک مبلایل، هایدرولیک، ویکم، فلترباب و آب انتی فریز مورد ضرورت وزارت شهرسازی و اراضی با کود نمبر MUDL/1398/G-019 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-28 1398-01-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
198 اعلان دعوت به دواطلبی تهیه و تدارک 13 قلم اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با کود نمبر MUDL/1398/G-008 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-28 1398-01-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
199 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد خدمات مشورتی خدمات مشورتی چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر با کود نمبر MUDH/UDSP/C-3-CS-4/QCBS وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-27 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
200 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه قلعه زمان خان ناحیه 16 شهر کابل ولایت کابل و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-199 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-22 1397-12-28 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
201 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیرمکتب 8 صنفی فضل الرحمن الکوزی ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-359 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-19 1397-12-24 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
202 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تست خاک ساختمان وزارت شهرسازی و اراضی و پارکنیگ شماره 1 و تعمیر وزارت مالیه با کود نمبر MUDH/1397/W-462 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-15 1397-12-21 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
203 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی قریه بلوچ ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-290 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
204 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره حسین خیل شهر پلخمری ولایت بغلان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-356 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
205 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-270 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
206 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی عباس خیل سردره ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-377 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
207 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد خلیفه صاحب شهر چاریکار ولایت پروان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-254 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-07 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
208 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه غشار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-286 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-07 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
209 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خیرکوت کلی ولایت پکتیکا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-255 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
210 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرمکتب8 صنفی متوسطه تشنگ ولسوالی لجی منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-266 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-13 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
211 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر صالون فاتحه خوانی قریه عبدالله خیل ولایت پنجشیر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-257 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-13 1398-01-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
212 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار مسجد جامع ولایت پروان با کود نمبر MUDH/1397/W-051 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
213 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه منگلای غرب دریای بغلان مرکزی ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-316 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
214 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه دارالعلوم مولوی صاحب یار محمد ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-308 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
215 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مسجد 340 نفری متاخیل نیازی ولسوالی علی شیر ولایت خوست و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-327 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-13 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
216 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار دیوار احاطه مسجد جامع در ولسوالی چوره ولایت ارزگان با کود نمبر MUDL/1398/W-277 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
217 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری قریه منحی ولسوالی علی شیر ولایت خوست وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-259 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
218 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه اناث فولول ولسوالی بورکه ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-247 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-12 1397-12-18 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
219 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه اناث فولول ولسوالی بورکه ولایت بغلان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-247 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-14 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
220 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی گلو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-303 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
221 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی مولوی عزت الله شهید ولسوالی بنگی ولایت تخار و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-292 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-12 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
222 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 8 صنفی دخترانه نورانی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-256 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
223 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شور تیپه ولایت بلخ با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-253 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
224 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کفتر خان ولسوالی سنچارک ولایت سرپل و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-260 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
225 : اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد سخی کوت متاخیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست با کود نمبر MUDL/1398/W-023 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
226 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره نانکزایی مهترلام ولایت لغمان با کود نمبر MUDL/1398/W-339 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
227 : اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ساختمان آهن پوش مکتب لیسه حمیدالله شهید ولسوالی جلگه ولایت بغلان با کود نمبر MUDL/1398/W-282 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
228 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ننگلام ولسوالی دره پیچ ولایت کنر باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-382 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-08 1398-01-07 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
229 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه به طول 93 متر تربیت بدنی ولایت لغمان با کود نمبر MUDH/1397/W-133 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-11 1397-12-17 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
230 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری درکشک کهنه مرکز کشک کهنه ولایت هرات و ملحقات ان با کود نمبر MUDH/1397/W-156 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-05 1397-12-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
231 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی فرنجل ولسوالی غور بند ولایت پروان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-348 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
232 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی فرنجل ولسوالی غور بند ولایت پروان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-348 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-05 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
233 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه مسلکی ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-276 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-10 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
234 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10صنفی متوسطه سید بچه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-299 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1397-12-27 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
235 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه مقام خان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار با کود نمبر MUDL/1398/W-279 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
236 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مدرسه 10 صنفی امام احمد ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-294 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-06 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
237 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه جنگل ولسوالی چمتال ولایت بلخ باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-352 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1397-12-29 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
238 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری دارالعلوم جامع محمدیه ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-304 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
239 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسط خم کلان ولسوالی شیخ علی ولایت پروان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-351 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-06 1398-01-11 Procurement@mudl.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
240 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد خدمات مشورتی مطالعات امکان سنجی و دیزاین پروژه های دارای اولویت در پنج شهر با کود نمبر MUDH/UDSP/C-4-CS-15/QCBS وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-05 1397-12-12 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
241 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ابتدائیه اختیارالدین ولسوالی فیروز کوه(چغچران) ولایت غور با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-261 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1398-01-06 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
242 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه اناث محمد موسی شفیق ولسوالی کامه ولایت ننگرهار با کود نمبر MUDL/1398/W-280 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
243 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10صنفی متوسطه سید بچه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-299 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
244 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی بلغلی ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-288 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1398-01-06 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
245 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری اتفاق جمشید خیل مرکز چاریکار ولایت پروان با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-318 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
246 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلینیک صحی CHCشاجوی ولایت زابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-096 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
247 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی نو شهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-326 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-29 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
248 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 480 نفری اختچی ولسوالی اند خوی ولایت فاریاب باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-322 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
249 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری درقریه بغل ولسوالی فرزه ولایت کابل باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-334 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
250 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6+2 صنفی اتفاق خیرخانه ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-281 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
251 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری ولایت بامیان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-324 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-29 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
252 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیرمکتب تتمدره24 صنفی سبز شهر چاریکار ولایت پروان با کود نمبر MUDH/1397/W-182 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-12-04 1397-12-10 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
253 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDL/1398/W-375 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-22 1397-12-15 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
254 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارتعمیرکلینیک صحی BHC شیخ متی بابا مرکز قلات ولایت زابل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-105 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-07 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
255 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 12صنفی زرغونه نمبر یک ولایت کندهار با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-275 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
256 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلنیک صحی BHC قریه ده میانه ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-338 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
257 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کتابخانه عامه ولایت جوزجان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-274 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
258 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 2+6 صنفی شبک ولسوالی شواک ولایت پکتیا و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-320 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
259 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه ارنس ولسوالی وایگل ولایت نورستان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-269 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
260 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه اناث برای دارالمعلمین مهترلام ولایت لغمان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-278 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
261 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت میدان وردک و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-343 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
262 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد قصبه کابل با کود نمبر MUDL/1398/W-264 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
263 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی توغدی شهر چاریکار ولایت پروان با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-293 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
264 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 950 نفری مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-312 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
265 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلینیک صحی سی اچ سی شهید محمد سفر ولایت نورستان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-268 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
266 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت پکتیکاوملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-337 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
267 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرمکتب 10 صنفی لیسه پژواک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-332 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-19 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
268 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرپوهنتون ارزگان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-331 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-19 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
269 اعلان دعوت به دواطلبی ا عمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه 52 اطاقه وزیر خان همرای 25 تشناب و میدان والیبال ولسوالی چوره ولایت ارزگان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-283 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
270 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی حاجی یارمحمدخروتی دروزیرآباد دندغوری ولایت بغلان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-307 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
271 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی تیوتاش ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-289 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
272 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سعد ابن ابی وقاص واقع شهر کابل و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-263 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-21 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
273 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد جامع 1000 نفری در قریه افغان کوت شهر میمنه ولایت فاریاب و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-262 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
274 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-376 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
275 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون در ناحیه دوم مرکز ولایت کندز و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-297 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
276 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سپین جومات ولسوالی ازره ولایت لوگرو ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-298 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
277 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتدائیه رود کهنه ولسوالی لاش جوین ولایت فراه با کود نمبر MUDH/1397/W-205 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
278 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کوریتاز ولایت کاپیسا با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-351 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
279 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC دوشاخ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-363 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
280 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC تگاب حسنی ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-110 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
281 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه مدرسه عمر بن خطاب ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-097 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-04 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
282 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه شبکه برق فیز B شهرک رهایشی پیروزی با کود نمبر MUDL/1398/W-214 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-23 1397-12-18 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
283 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDH/1397/W-25 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-22 1397-12-15 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
284 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه غوچک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-257 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-21 1397-11-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
285 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر منزل د وم ریاست شهرسازی ولایت سمنگان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-454 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
286 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خالد بن ولید سرک سوم پروژه وزیر آباد پروژه تایمنی شهر کابل با کود نمبر MUDH/1397/W-120 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
287 پروژه اعمار تعمیر آمریت معارف ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-286 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
288 پروژه اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه قریه قدق ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-066 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
289 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیلیه دار ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز با کود نمبر MUDH/1397/W-154 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
290 اجاره دادن ۵۵ جریب زمین دولتی در ساحه عقب سیلو، شهر کابل وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-10 1397-11-20 wahid.rahmani@arazi.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744484244
291 خریداری وسایل دیتا سنتر وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-12-12 ghafar.mateen@arazi.gov.af
292 خریداری جنراتور وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-11-24 ghafar.mateen@arazi.gov.af
293 اعلان پروژه بازسازی ساختمان پیله وری اداره اراضی افانستان 2018-11-18 2018-11-25 samiullahyousufzai@gmail.com
294 تهیه و تدارک کمپیوتر ها، پرنتر و ماشین های فوتو کاپی اداره اراضی افانستان 1397-07-17 1397-09-06 ghafar.mateen@arazi.gov.af
295 اعلان مجدد خریداری موتر ها برای اداره اراضی افغانستان ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-21 1397-07-04 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
296 تهیه وتدارک دیتا سنتر ICT Upgrading (ARAZI/G-4) ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
297 تهیه وتدارک نت ورک دیزاین Net Working Design (ARAZI/G-11) ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
298 تهیه و تدارک چهار لات ورک ستیشن ( میز دفتری چهار نفری و چوکی) ۳۵۰ پایه میز و ۱۴۰۰ پایه چوکی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-23 1397-02-04 Ghafar.mateen@arazi.gov.af -
0093 (0) 749407238
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند