اعلان تدارکاتی

شماره موضوع اعلان شده اداره تاریخ شروع تاریخ ختم ایمیل ملاحظات
1 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه ارنس ولسوالی وایگل ولایت نورستان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-269 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
2 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر لیلیه اناث برای دارالمعلمین مهترلام ولایت لغمان و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-278 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
3 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت میدان وردک و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-343 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-25 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
4 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار ملحقات مسجد قصبه کابل با کود نمبر MUDL/1398/W-264 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
5 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی توغدی شهر چاریکار ولایت پروان با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-293 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
6 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 950 نفری مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ با ملحقات ان با کود نمبر MUDL/1398/W-312 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
7 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر کلینیک صحی سی اچ سی شهید محمد سفر ولایت نورستان با ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-268 وزارت شهر سازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-26 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
8 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت پکتیکاوملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-337 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-30 1397-12-28 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
9 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرمکتب 10 صنفی لیسه پژواک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-332 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-19 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
10 اعلان دعوت به دواطلبی اعمارتعمیرپوهنتون ارزگان وملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-331 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-19 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
11 اعلان دعوت به دواطلبی ا عمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه 52 اطاقه وزیر خان همرای 25 تشناب و میدان والیبال ولسوالی چوره ولایت ارزگان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-283 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
12 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی حاجی یارمحمدخروتی دروزیرآباد دندغوری ولایت بغلان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-307 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
13 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی تیوتاش ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان باملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-289 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
14 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سعد ابن ابی وقاص واقع شهر کابل و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-263 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-21 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
15 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد جامع 1000 نفری در قریه افغان کوت شهر میمنه ولایت فاریاب و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-262 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
16 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-376 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
17 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون در ناحیه دوم مرکز ولایت کندز و ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-297 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
18 اعلان دعوت به دواطلبی اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سپین جومات ولسوالی ازره ولایت لوگرو ملحقات آن با کود نمبر MUDL/1398/W-298 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-28 1397-12-22 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
19 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتدائیه رود کهنه ولسوالی لاش جوین ولایت فراه با کود نمبر MUDH/1397/W-205 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
20 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کوریتاز ولایت کاپیسا با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-351 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
21 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC دوشاخ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-363 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
22 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC تگاب حسنی ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-110 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-24 1397-12-01 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
23 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه مدرسه عمر بن خطاب ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر با ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-097 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-27 1397-12-04 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
24 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه شبکه برق فیز B شهرک رهایشی پیروزی با کود نمبر MUDL/1398/W-214 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-23 1397-12-18 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
25 اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان با کود نمبر MUDH/1397/W-25 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-22 1397-12-15 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
26 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه غوچک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-257 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-21 1397-11-27 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
27 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر منزل د وم ریاست شهرسازی ولایت سمنگان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-454 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
28 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خالد بن ولید سرک سوم پروژه وزیر آباد پروژه تایمنی شهر کابل با کود نمبر MUDH/1397/W-120 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-17 1397-11-23 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
29 پروژه اعمار تعمیر آمریت معارف ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان و ملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-286 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
30 پروژه اعمارتعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه قریه قدق ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان وملحقات آن با کود نمبر MUDH/1397/W-066 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
31 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیلیه دار ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز با کود نمبر MUDH/1397/W-154 وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-14 1397-11-20 Procurement@mudh.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0093202300730
32 اجاره دادن ۵۵ جریب زمین دولتی در ساحه عقب سیلو، شهر کابل وزارت شهرسازی و اراضی 1397-11-10 1397-11-20 wahid.rahmani@arazi.gov.af برای معلومات مزید با این شماره به تماس شوید: 0744484244
33 خریداری وسایل دیتا سنتر وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-12-12 ghafar.mateen@arazi.gov.af
34 خریداری جنراتور وزارت شهرسازی و اراضی 1397-10-24 1397-11-24 ghafar.mateen@arazi.gov.af
35 اعلان پروژه بازسازی ساختمان پیله وری اداره اراضی افانستان 2018-11-18 2018-11-25 samiullahyousufzai@gmail.com
36 تهیه و تدارک کمپیوتر ها، پرنتر و ماشین های فوتو کاپی اداره اراضی افانستان 1397-07-17 1397-09-06 ghafar.mateen@arazi.gov.af
37 اعلان مجدد خریداری موتر ها برای اداره اراضی افغانستان ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-21 1397-07-04 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
38 تهیه وتدارک دیتا سنتر ICT Upgrading (ARAZI/G-4) ادارۀ اراضی افغانستان 1397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
39 تهیه وتدارک نت ورک دیزاین Net Working Design (ARAZI/G-11) ادارۀ اراضی افغانستان 0397-05-02 1397-06-03 Armin.khanzadkhan@gmail.com برای مزید معلومات به این شماره به تماس شوید: 0744406287
40 تهیه و تدارک چهار لات ورک ستیشن ( میز دفتری چهار نفری و چوکی) ۳۵۰ پایه میز و ۱۴۰۰ پایه چوکی ادارۀ اراضی افغانستان 1397-03-23 1397-02-04 Ghafar.mateen@arazi.gov.af -
0093 (0) 749407238
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند