ریاست پالیسی و پلان
ریاست پالیسی و پلان یکی از ریاست های کلیدی اداره اراضی افغانستان بوده ؛ از بدو ایجاد تا کنون در راستای طرح و تطبیق پالیسی ملی زمین (پلان استراتیژیک پنج ساله و پلان تخنیکی چهار ساله) قوانین، مقررات، طرزالعمل و لوایح کاری در چهارچوب این اداره فعالیت نموده است.

این ریاست به منظور بر آوردن اهداف اساسی اداره اراضی افغانستان در هماهنگی نزدیک با سایر بخش های تخنیکی از تطبیق به موقع پلان ها و استراتیژی های نافذ شده نظارت نموده، در بخش پالیسی سازی برای مدیریت و بهره برداری مؤثر از زمین جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به دستآورد های چون تعدیل و انکشاف قانون تنظیم امور زمینداری، قانون استملاک، طرزالعمل اجاره دهی زمین، طرزالعمل قباله، طرزالعمل تبادله زمین، طرزالعمل تصفیه زمین و طرزالعمل تخنیکی تشخیص زمین مناسب جهت اسکان مجدد عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی نایل آمده است.

ریاست پالیسی و پلان با تیمی متشکل از 21 کارمند، مصمم به ساده سازی سیستم شفاف عرضه خدمات امور زمینداری برای مشترکین و طرح پالیسی های کارا در این راستا است، که با تطبیق آن متقاضیان زمین در مرکز و ولایات از خدمات سهل، مناسب و به وقت در امور زمینداری مستفید خواهند شد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند