بانک معلوماتی زمین

به هدف تشخیص، نقشه برداری و جمع آوری معلومات دقیق ملکیت های دولتی و عامه تحت استفاده دولت در مرکز و ولایات کشور، ثبت ملکیت های دولتی و عامه تحت استفاده دولت با استفاده از تکنالوژی عصری، زمینه سازی برای استفاده بهتر از ملکیت های دولتی و عامه تحت استفاده دولت به مقصد جلب سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های کاری و تأمین معیشت بهتر، جلوگیری از غصب بیشتر ملکیت های دولتی و عامه، استفاده مؤثر از ملکیت های دولتی و عامه در برنامه های انکشافی دولت و توزیع عادلانه ملکیت های دولتی و عامه تحت استفاده دولت برای عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و قشر آسیب پذیر کشور ایجاد گردیده است.

طرح بانک معلوماتی ملکیت های عامه و دولتی اداره اراضی افغانستان، در جلسه مورخ (15) عقرب سال روان کابینه جمهوری اسلامی افغانستان؛ مورد تأیید و منظوری جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قرار گرفت.

طرح این بانک معلوماتی بر مبنای ماده دهم و یازدهم قانون تنظیم امور زمینداری؛ به هدف ثبت الکترونیکی ملکیت های دولتی و عامة تحت استفاده دولت به منظور بهره برداری درست از آنها برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ارائه خدمات شفاف، مؤثر و بهتر زمینداری، ایجاد بستر مناسب تطبیق پالیسی ملی زمین و پروژه های زیربنایی بزرگ، بلند بردن عواید ملی، ایجاد زمینه کار و تأمین معیشت بهتر برای هموطنان ایجاد گردیده است.

بانک معلوماتی زمین؛ سیستم جامع معلومات زمینداری است که با استفاده از تکنالوژی عصری؛ اراضی دولتی و عامة تحت استفادة دولت را تشخیص و نقشه برداری نموده و معلومات جمع آوری شده را به شکل جدول ها و نقشه ها درج دیتابیس نموده؛ در وقت ضرورت به دسترس استفاده کننده گان قرار می دهد. مدیریت بانک معلوماتی زمین توسط اداره اراضی افغانستان با همکاری ارگان های ذیدخل و شاروالی ها در مرکز و ولایات صورت می گیرد.

با تطبیق طرح بانک معلوماتی زمین از سوی اداره ارگان های محل ضمن جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی و عامه، زمینه توزیع عادلانه ملکیت های دولتی به عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی، کوچی ها و قشر آسیب پذیر کشور فراهم گردیده و همچنان ارگان های ذیدخل می توانند به اسرع وقت به معلومات دقیق از ملکیت های دولتی و عامه دسترسی داشته باشند.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند