اداره اراضی افغانستان به مصابه یگانه مرجع معتبر در عرصه تولید و انتشار نقشه ها و جمع آوری معلومات جغرافیایی در کشور، خدمات آتی را به ارگان های متقاضی دولتی و غیر دولتی عرضه میدارد:

1. تولید و عرضه نقشه های آزاد
2. تولید و عرضه نقشه های توپوگرافی
3. تعیین بینچ مارک ها
4. تولید و انتشار اطلس های ملی
5. تولید و عرضه شیپ فایل ها
6. جمع آوری، تولید و انتشار معلومات جغرافیایی 34 ولایت
7. جمع آوری، تولید و انتشار معلومات به سطح قریه ها
8. ثبت وسایل جیودیزیکی

نوت: قابل یادهانی است که حق تولید و طبع نقشه های افغانستان تنها مسوولیت اداره اراضی افغانستان بوده و هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی نمی تواند در زمینه بدون هماهنگی با اداره متذکره اقدام کند.

برای معلومات مزید با ما به تماس شوید:
آمریت عرضه و خدمات مشتریان
شماره تماس: 0786060806 و 0747747628
ایمیل: asif.shahabi@gmail.com
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند