رئیس جمهور غنی: حکومت در قبال بازگشت تدریجی و اجباری مهاجرین باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید
در این جلسه که قضاوتپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کمیسیون عالی امور مهاجرین حضور داشتند، طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرین پیشنهاد و منظور گردید. ... ادامه
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید
در این جلسه که در ارگ انجام شد و در آن قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز حضور داشتند، سید حسین عالمی بلخی وزیر عودت مهاجرین در رابطه به اجراات و پیشنهادات جلسهء قبلی، گزارش خویش را به صورت مفصل ارائه ... ادامه
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید
در این جلسه که معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، وزیر مهاجرین و شمار دیگری از وزرا و مسئولین مربوط حضور داشتند، روی پالیسی مبارزه با فساد اداری و مقرره تنظیم فعالیت های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، قانون امور پناهنده گی و پلان سروی بیجا شده گان داخلی بحث و تبادل نظر ... ادامه
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند