جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید
ابتدا رئیس جمهور کشور، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث را موظف نمود تا در هماهنگی با وزارت مالی و سایر وزارت های سکتوری با در نظر داشت امکانات موجود، طرح همه جانبه را به خاطر مساعدت و اسکان برای بی جا شده گان داخلی که در اثر اجنگ های اخیر خانه و کاشانه خویش را از دست داده اند ... ادامه
جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید
ابتدا، کابینه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت مراسم مذهبی، جلسات ملی و بین المللی ابراز سپاس نموده، وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا از افرادی که در سطوح پائین، در تامین امنیت تلاش فراوان کرده اند، تقدیر بعمل آورند. ... ادامه
جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید
ابتدا عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به داخل (۸) فصل و (۵۵) ماده به جلسه مطرح کرد. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح مذکور را با یک سلسله تغییراتمورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازد. ... ادامه
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند