ریاست منابع بشری
ریاست منابع بشری از ریاست های مهم اداره اراضی افغانستان بوده، به هدف مدیریت شفاف و مؤثر منابع بشری در این نهاد ایجاد گردیده است. این ریاست مشخصاً در راستای استخدام اشخاص با تجربه، مجرب و مسلکی با توجه به رعایت اصل شایستگی و شفافیت، ایجاد فضای سالم کاری، رسیده گی به مشکلات کارکنان خدمات ملکی، تدویر برنامه های آموزشی و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت، تأمین امتیازات و حقوق کارکنان و ارزیابی اجراات کاری کارمندان فعالیت می نماید.

ریاست منابع بشری از بدو تأسیس تا کنون موفق به استخدام ۱۸۷۳ کارمند خدمات ملکی از طریق پروسه آزاد و رقابتی گردیده و مصمم به آغاز روند استخدام یک هزار کارمند دیگر از طریق پروسه رقابتی آزاد در مرکز و ولایات در آینده نزدیک است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند