تماس باما

دسترسی به معلومات حق شماست و ما آماده ارائه معلومات دقیق، موثق و به موقع به هموطنان خویش هستیم.

ما به پرسش های شما در جریان 24 ساعت پاسخ ارائه خواهیم کرد در صورتیکه پرسش یا موضوع شما نیاز به پیگیری داشت در آنصورت در جریان سه الی پنج روز کاری به شما پاسخ ارائه خواهد شد.