آمریت جندر
آمریت جندر در سال ۱۳۹۳ به منظور تطبیق برنامه های مربوط به تأمین حقوق جندر و آگهی دهی از سهم زنان در پیشبرد امور اداری در تشکیل اداره اراضی افغانستان ایجاد شده است.

حمایت از برابری جنسیتی به منظور تکمیل حد اقل 30 درصد کارمندان زن در اداره تا سال ۲۰۲۰، تطبیق پلان استخدام با اولویت دهی به زنان واجد شرایط در پروسه استخدام، شناسایی و تأمین روابط کاری با سازمانها و گروه های اجتماعی زنان و تطبیق پالیسی مبارزه با تبعیض و آزار جنسی زنان و رسیده گی به شکایات در این خصوص از اهداف اساسی تشکیل این آمریت است.

ایجاد کمیسیون منع آزار و اذیت زنان در اداره، برگزاری برنامه های آموزشی و آگاهی دهی پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان، ایجاد گروپ کاری گسترش برابری جنسیتی و افتتاح کودکستان محل کار در اداره از دستآورد های این آمریت در سه سال اخیر محسوب می شود.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند