شورای عالی اراضی و آب
شورای عالی اراضی و آب به اساس طرح اداره اراضی افغانستان و فرمان شماره 3 مورخ (19) حمل سال 1394 مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد و بخش دارالانشاء آن در تشکیل سال 1395 این اداره؛ به سطح آمریت با 8 بست گنجانیده شده است.

تصویب پالیسی ها در مورد اصلاحات مرتبط به امور زمینداری و آب، نظارت و حمایت از تطبیق مؤثر و کامل آن، ایجاد هماهنگی میان دوایر دولتی، بخش خصوصی و تمویل کننده گان مربوط به سکتور زمینداری و آب، رسیدگی به مسائل عمده و حاد املاک مغصوبۀ دولتی و خصوصی، فراهم سازی سهولت ها در طرح و تطبیق پروژه های بزرگ ملی در بخش زمینداری و آب؛ تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان از استقامت های کاری این شورا است.

تدویر و تنظیم جلسات شورای عالی، ترتیب و تکثیر اجندای جلسات شورای عالی به اعضا ، مطلع ساختن اعضای شورا سه روز قبل از زمان تدویر جلسه شورای عالی، درج موضوعات مهم و حاد پیشنهاد شده از طرف اعضای شورای عالی در اجندای جلسات، اخذ مینوت موضوعات مورد بحث در جلسات شورای عالی، اخذ منظوری مینوت جلسۀ قبلی شورای عالی، تکثیر مصوبات شورای عالی به ادارات و ارگان های مربوط، آرشیف صورت جلسات شورای عالی بعد از منظوری شورای عالی، تعقیب تطبیق مصوبات شورای عالی و مصوبات کابینه با همکاری ادارة امور و ایجاد رابطه و هماهنگی بین سکرتریت و اعضای شورای عالی از وظایف دارالانشای این شورا است.

o تدوین مسوده و منظوری طرز العمل شورای عالی اراضی و آب با فارمت های مشخص و معیاری

o تعدیل پالیسی زمین با ازدیاد بخش اسکان مجدد و تدویر کنفرانس مشورتی جهت غنامندی هرچه بیشتر پالیسی با نظرداشت هدایات لازمه شورای عالی اراضی و آب

o ادغام ریاست جیودیزی و کارتوگرافی با ادارۀ اراضی

o ارائه طرح ایجاد یک کمیتۀ تخنیکی متخصص جهت بازنگری اسناد مرتبط به پالیسی ملی آب

o ارائه طرح ایجاد مرجع واحد زمینداری و انکشاف سکتور خصوصی جهت بحث بیشتر

o تصویب و منظوری شکلیات مسودۀ استملاک و تعویض عادلانه و مناسب زمین

o کسب منظوری پلان ستراتیژیک پنج ساله جلوگیری از غصب در پرنسیب

o ارائه طرح رسیدگی به زمین های مغصوبه

o عقد قرارداد فروش زمین دولتی به اقساط دراز مدت میان ادارۀ اراضی افغانستان و اتحادیۀ مولدین و صادر کننده گان قالین

o کسب منظوری مقررۀ تثبیت ملکیت های تحت استملاک پروژه های امتدادی عام المنفعه دولتی در پرنسیب

o کسب منظوری مقررۀ ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری در اصول با یک سلسله تعدیلات و هدایات به منظور تبدیل شدن به قانون

o کسب منظوری مسودۀ قانون تنظیم امور زمینداری در پرانسیب با نظرداشت یک سلسله نظریات و هدایات از جمله انتقال صلاحیت اجاره دهی زمین دولتی از اداره اراضی افغانستان به وزارت مالیه

o کسب منظوری مسودۀ قانون استملاک و مقررۀ استملاک پروژه های امتدادی در پرنسیب

o ارائه طرح ایجاد کمیته خاص به منطور تشخیص سرحدات ولایات، ولسوالی ها و قریه ها برای انتخابات آیندۀ و ارائه گزارش به جلالتمآب رئیس جمهور

o کسب منظوری مسودۀ مقرره طرز فعالیت و اجراآت ادارۀ اراضی افغانستان در پرنسیب

o کسب منظوری مقررۀ اجراء و ثبت قباله در پرنسیب

o کسب منظوری طرح ایجاد مرکز ارائه معلومات زمینداری، دفتر واحد سمع شکایات، مبارزه با فساد و جلوگیری از غصب زمین (آن لاین 1012) و کسب تأییدی پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن طی نه دور جلسات شورای عالی اراضی و آب به رهبری رئیس جمهور از دستاورد های اداره اراضی افغانستان است.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند