تاریخچه ادارۀ اراضی افغانستان

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز سالهای ۱۲۸۰ هـ ش روی تنظیم و اداره زمین، عمدتاً منحیث یک وسیله جمع آوری مالیات، تمرکز داشته و در گذشته، وزارت های امور داخله و مالیه، بالترتیب، مسئولیت انجام این امور را عهده دار بودند که بعداً درسال ۱۳۵۷ هـ ش به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منتقل شد.

اداره اراضی افغانستان در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هدف ای ایجاد گردید تا بصورت مستقیم امور اجاره دهی زمین های دولتی به سکتور خصوصی را به منظور بهبود استفاده از زمین و افزایش عواید دولت، عهده دار باشد. به تاریخ ۱۳۸۹ هـ ش شورای وزیران طی مصوبه شماره ۲۴ که به تعقیب مصوبه شماره ۲۳ خویش صادر نمود، اداره املاک را با کمیسیون استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی،که بر بنیاد فرمان شماره ۶۳۸ سال۱۳۹۰ هـ ش ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده بود، که اداره اراضی افغانستان مدغم ساخت. در نتیجه این ادغام اداره ای تحت عنوان اراضی به میان آمد که به شمول اداره مرکزی در برگیرنده ۳۴ ولایت و ۳۹۴ ولسوالی میباشد.

تمام صلاحیت ها و مسولیت های املاک، به اداره اراضی افغانستان و کمیسیون استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، سپرده شد، و این اداره نقش اساسی در تطبیق احکام قانون امور زمینداری عهده دار گردید. اداره اراضی تا زمان صدور مصوبه شماره ۱۱ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ زیر چتر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فعالیت داشته که من بعد بر اساس مصوبه متذکره، ادارۀ اراضی افغانستان من حیث یک نهاد دولتی عرض وجود نمود و درعین حال ریاست سروی کدستر ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی جهت هماهنگی بهتر فعالیت ها و عرضۀ خدمات یکسان با جمیع تشکیل و خدمات آن به ادارۀ اراضی منتقل و مدغم گردید.

اداره اراضی افغانستان یگانه مرجع مدیریت زمین در کشور است. این اداره، مدیریت اراضی افغانستان را به عهده داشته و عمدتا در بخشهای سروی و ثبت اراضی، اجاره دهی زمین های دولتی به مقاصد تجاری، حل منازعات املاکی، استرداد زمین های غصب شده، تهیه و ترتیب نقشه های اراضی به مقاصد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، قباله جات و تصفیه املاک در کشور، فعالیت می نماید. اداره متذکره با داشتن دفتر مرکزی در کابل در تمامی ولایات کشور فعال و آماده عرضه خدمات به هموطنان می باشد.

از آنجائیکه اداره اراضی افغانستان نقش مستقیم در رشد اقتصاد ملی دارد؛ این اداره تمام تلاش خود را بخرچ داده تا با ایجاد سیستم های موثر، کارا و جوابده و استفاده از تکنالوژی معاصر، سیستم مدیریت زمینداری را دیجیتلی ساخته تا ازین طریق سطح عواید ملی افزایش یابد و زمینه برای انکشاف و رفاه اجتماعی و اقتصادی و فرصت های جلب سرمایه گذاری در افغانستان مساعد گردد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند