قباله به ضمانت دولت

برنامة قباله به ضمانت دولت یکی دیگر از ساحات کاری اداره اراضی افغانستان است. در نظر است به منظور از میان برداشتن فساد اداری، ساده و الکترونیکی سازی و توزیع قباله به اساس نقشه کدستری با مصونیت بالای امنیتی؛ طرح انتقال روند ثبت و اجرای قباله از محاکم کشور به اداره اراضی که از سوی رئیس جمهور نیز تأیید گردیده عملی شود.

در جهت نیل به اهداف یاد شده؛ اداره اراضی افغانستان؛ تفاهم نامة را با شرکت المدینه به امضا رسانیده که مبنی بر این تفاهم نامه؛ شرکت المدینه در خصوص سهل سازی و ایجاد روند الکترونیکی ثبت و اجرای قباله ها؛ مطالعات و بررسی های ابتدایی را همراه با سنجش نیازمندی های اداره اراضی افغانستان؛ مشمول سافت ویر، هارد ویر و منابع بشری انجام خواهد داد.

که با تکمیل موفقانه این روند و تایید نتایج حاصله از سوی جلالتمآب رئیس جمهور؛ کار عملی برنامه قباله به ضمانت دولت آغاز می گردد. دو گزینه مهم این تفاهم نامه؛ سرمایه گذاری به گونه مشارکت عامه و خصوصی و همکاری های تخنیکی در بخش عصری سازی روند اجرا و ثبت قباله در افغانستان است.

طبق این تفاهم نامه؛ بررسی های شرکت المدینه در مرحله نخست از ولایات هرات و کابل با بودجه شرکت متذکره آغاز می گردد. شایان ذکر است که طرح این تفاهم نامه؛ بتاریخ 15 عقرب سال روان در دهمین جلسه شورای عالی اراضی و آب ارائه گردید که از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.

فرهنگ قباله به ضمانت دولت در برخی کشور ها رایج بوده و این امر از یکسو از جعل و تزویر در امور ثبت ملکیت ها جلوگیری نموده و از سوی دیگر باعث اطمینان دولت و تقویت اعتبار قباله نزد مشتری میگردد. در این روند؛ هرگاه تخطی در ثبت و اجرای قباله توسط کارمند بخش قباله ها صورت گیرد و مشتری خساره مند شود؛ دولت ضمانت می کند تا جبران خساره نماید.

اداره اراضی افغانستان در نظر دارد فیصد معینی را از تکس یا محصول قباله قرار مصوبه ای که صورت می پذیرد، به حساب تضمین به شکل امانت در بانک نگهدارد. سپس در صورت تخطی و خساره مند شدن مشتری؛ دولت از پول تضمین جبران خساره می نماید. بدیهی است که تخطی کننده در بخش ثبت و اجرای قباله، مطابق قانون علاوه بر مجازات، بر حسب حکم محاکم ملزم به پرداخت پول تضمین و جریمه می گردد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند