برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)
سیستم مدیریت امور زمینداری در افغانستان در حال حاضر به گونه کهنه، عنعنوی، زمانگیر و فاقد تکنالوژی معاصر امروزی بوده که این سیستم از یکطرف چالش بزرگ فرا راه مدیریت موثر زمینداری در کشور و تطبیق پلانگذاری های اقتصادی و انکشافی حکومت و سکتور خصوصی پنداشته شده و از جانب دیگر باعث بروز مشکلات اجتماعی، محیطی و حقوقی میان مردم نیز گردیده است.

اداره اراضی افغانستان به منظور حل دایمی این معضله تاریخی مصمم بر آن شد تا سیستم کهنه و مروج زمینداری چالش زا را در کشور به سیستم عصری و با معیار های پذیرفته شده بین المللی مبدل نماید. این اداره به منظور تحقق این امر، مودل های موفق سیستم مدیریت زمینداری کشور های جورجیا، سنگاپور و ترکیه را مورد غور و بررسی قرار داد و مدل کشور دوست ترکیه را با توجه با سازگاری های قانونی و حقوقی آن با افغانستان بر شمرد که خوشبختانه مورد تایید جلالتمآب رئیس جمهور کشور نیز قرار گرفت.

این اداره در تفاهم و همکاری نزدیک با کشور دوست ترکیه طرح ایجاد برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) را آغاز کرد.

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) یکی از برنامه های استراتیژیک و مهم اداره اراضی افغانستان بوده که به منظور ایجاد نظام زمینداری موثر و پایدار در کشور طرح ریزی گردیده است. این برنامه به هدف عصری سازی نظام زمینداری افغانستان و اتصال سیستم مدیریت زمینداری افغانستان با تکنالوژی نوین به منظور عرضه خدمات بهتر، سریع و شفاف مربوط به امور زمینداری ایجاد گردیده است.

برنامه IDPL مشتمل بر سه بخش عمومی و در برگیرنده شاخص های فرعی است:

بخش اول این برنامه ایجاد زیربنای معلومات جغرافیایی (مکانی) است که شامل:

1. زیربنای جیودیزی و نقشه برداری
2. سیستم مدیریت زمین و
3. تکنالوژی معلوماتی میباشد.

بخش دوم این برنامه سیستم مدیریت زمین است که شامل:

1. کدستر و
2. ثبت زمین می باشد.

بخش سوم برنامه IDPL عبارت از پالیسی ملی زمین و ظرفیت سازی است که شامل:

3. کود زمین و
4. تجهیز انستیتیوت جیودیزی و ساختمانی می باشد.

برای تطبیق بهتر و موثر برنامه IDPL، اداره اراضی افغانستان واحد مدیریت برنامه یا (PMU) را در ساختار تشکیلاتی خود نیز ایجاد خواهد کرد تا از این طریق تمام تسهیلات اداری و تخنیکی برای تطبیق کننده گان این برنامه فراهم گردیده و روند تطبیق برنامه با موثریت انجام شود.

مرحله اول برنامه IDPL برای پنج سال طرح ریزی گردیده که در شش زون کشور ابتدا در شهر ها و نواحی اطراف شهر آغاز و بعدا در سراسر کشور آغاز و تطبیق خواهد شد.

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) یکی از برنامه های استراتیژیک و حیاتی نه تنها برای اداره اراضی افغانستان بلکه برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که تطبیق این برنامه سیستم عنعنوی و کهنه مدیریت زمینداری را به سیستم عصری و الکترونیک مبدل خواهد ساخت، ضامن به میان آمدن مصئونیت ملکیت گردیده و فرصت های بهتر را برای حل دایمی معضلات اجتماعی، محیطی و حقوقی در جوامع شهری و روستایی، طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های اقتصادی و انکشافی حکومت، جلب سرمایه گذاری ها، افزایش قابل ملاحظه عواید ملی و رشد اقتصاد کشور و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در سراسر کشور مساعد خواهد ساخت.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند