برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

زمین و ملکیت در افغانستان تا حال بصورت سیستماتیک قیمت گذاری ابتدایی نگردیده که این حالت مردم، حکومت و سکتور خصوصی را در یک خلا معلوماتی قرار داده؛ روند جمع آوری عواید ملی و سرمایه گذاری سکتور خصوصی را متضرر ساخته و زمینه را برای گسترش فساد اداری در معاملات زمین به طور قابل ملاحظه افزایش داده است.

بررسی ها نشان داده که سیستم حد اقل ارزش یا قیمت زمین و ملکیت در کشور برای معاملات چون کرایه، فروش، رهن و سایر خدمات دیگر وجود ندارد و این امر بصورت موضوعی یکنوع دست باز را برای کارمندان مفسد دولتی فراهم کرده و بزرگترین صدمه به عواید شاروالی ها، عواید ملی و جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وارد نموده است.

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان (الپیس) که طرح آن از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور منظور گردیده تطبیق آن یک حالت برد برد را برای حکومت، شاروالی ها، سکتور خصوصی و مردم فراهم می نماید.

الپیس، بانک معلوماتی آنلاین قیمت ملکیت های شخصی و دولتی و زمین های شهری و روستایی بوده که توسط اداره اراضی افغانستان ایجاد و مدیریت میگردد. معلومات مندرج در این برنامه در مورد قیمت فروش، کرایه، رهن زمین و ملکیت های دولتی و شخصی توسط تیم تخنیکی ادارۀ اراضی هر پنج سال بعد طبق هدایت پالیسی ملی زمین جمع اوری گردیده و درج بانک معلوماتی مربوطه می گردد؛ و دسترسی به معلومات الپیس به حکومت، مردم و سکتور خصوصی باز بوده و از طریق اپلیکیشن های مبایل هوشمند ممکن می باشد.


این برنامه بر مبنای اهداف ذیل ترتیب گردیده است:

• تطبیق هدایت پالیسی ملی زمین در مورد جمع آوری قمیت های تقریباً واقعی معاملات مانند فروش زمین و ملکیت ها، کرایه زمین و ملکیت های شهری دولتی و شخصی، رهن یا گروی زمین و ملکیت ها و سائیر معلومات مشابه به شمول موقعیت جغرافیه ای یا کتگوری زمین و ملکیت در کشور؛
• دسترسی دولت و سکتور خصوصی به معلومات با اعتبار در قسمت ساختن پالیسی های مرتبط یا پلانگذاری های اقتصادی و سرمایه گذاری؛
• زمینه سازی به منظور ایجاد بازار ملکیت پویا و پایدار در کشور؛
• کاهش دادن خطرنات مرتبط به بانکداری خصوصاً دادن قرضه ها در مقابل ملکیت ها غیر منقول با ارزش معلوم؛ و
• ایجاد پالیسی ملی واضح به دارات مرتبط دولتی و شاروالی ها در مورد جمع اوری خدمات یا تکس های مروبطه از خدمات زمین و مالکیت های روستایی و شهری.


میتود کاری این برنامه

این برنامه ابتدا از شهر های بزرگ شروع شده و سپس به سطح ولسوالی ها و قریه ها توسعه می یابد. طبق این برنامه، قیمت گذاری تنها از پنج سال گذشته بوده و شامل همه معاملات زمین و ملکیت می شود. در این برنامه، هر ناحیه شهری به چند واحد تقسیم می شود و هر واحد بعداً به سه کتگوری چنانچه، ساحات تجارتی، نیمه تجارتی و مسکونی می باشد، تقسیم بندی می شود. در این برنامه معمولاً معلومات مورد نظر از سه منبع چون وکیل گذر، دفاتر راهنمای معاملات و اهالی منطقه جمع آوری شده و بعد از تحلیل و تجزیه درج دیتابیس و در نهایت به گونه آنلاین برای همه قابل دسترس می باشد.

برنامه متذکره به گونه آزمایشی در ولایت هرات تطبیق گردید که در جریان پنج روز کارکنان اداره اراضی افغانستان موفق به جمع آوری 1315 سمپل از 15 ناحیه شهری هرات شدند. اداره اراضی افغانستان مصمم به تطبیق این برنامه در سراسر ولایات کشور است و قرار است به زودی کار تطبیق آن آغاز گردد.
‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب ... ادامه


مستند