آغاز کار عملی روی نهایی ساختن پلان های عملیاتی برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان (IDPL)

به منظور تطبیق موثر برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان، تقویت سطح هماهنگی و جلب همکاری های لازم تخنیکی، هیأتی متشکل از رهبری و روسای تخنیکی و حمایوی ادارۀ اراضی افغانستان طی یک سفر رسمی وارد کشور ترکیه شدند و طی نشست اختصاصی با روسا و متخصصین ادارۀ قباله و کدستر کشور دوست ترکیه دیدار نمودند. در آغاز این نشست، رهبری ادارۀ قباله و کدستر (TKGM) کشور دوست ترکیه ضمن خوش آمدید به هیأتی افغانی و معرفی روسا و متخصصین امور تخنیکی و حمایوی زمینداری آن کشور، تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان را یکی از برنامه های مهم و حیاتی برای ایجاد نظام زمینداری عصری و پایدار در افغانستان خوانده و از همکاری های همه جانبه شان در خصوص تطبیق موثر این برنامه اطمینان دادند. سپس، رهبری ادارۀ اراضی افغانستان از همکاری های بیدریغ ادارۀ قباله و کدستر کشور دوست ترکیه ابراز سپاس و قدر دانی نمودند و نقش ادارۀ نامبرده را در تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان مهم و حیاتی تلقی نمودند. در جریان این نشست، طرح ابتدایی پلان های عملیاتی برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان به بحث گرفته شد و به منظور غنامندی، نهایی ساختن و تطبیق هرچه بهتر آن، گروپ های کاری متشکل از متخصصین هر دو ادارۀ نیز ایجاد گردید. قرار است در جریان دو روز آینده، پلان های عملیاتی برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان نهایی و پس از توافق هر دو ادارۀ به منصه اجرا گذاشته شود. برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان یکی از برنامه های مهم و حیاتی ادارۀ اراضی افغانستان بوده که طرح آن در همکاری و هماهنگی نزدیک با کشور دوست ترکیه، دفتر اف ای او و سایر ادارات همکار ترتیب شد که با تطبیق آن سیستم عنعنوی، چالش زا و زمانگیر زمینداری کشور به یک نظام عصری، شفاف و پایدار مبدل خواهد شد.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها