دهمین جلسه شورای عالی اراضی و آب برگزار گردید

جلسه دهم شورای عالی اراضی و آب تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک وزرا و معینان وزارت های سکتوری و محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان؛ روز دوشنبه مورخ 15 عقرب سال روان در ارگ ریاست جمهوری تدویر گردید.

در این نشست؛ نخست صورت جلسه نهم توسط محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان قرائت شد که مورد تصویب قرار گرفت. به همین ترتیب، در این جلسه؛ رهبری و رؤسای اداره اراضی افغانستان موضوعات مهم و کلیدی چنانچه طرح سیستم معلوماتی قیمت زمین و ملکیت های افغانستان با نمایش فلم مستند، طرح ایجاد بانک معلوماتی زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت، طرح تفاهم نامه همکاری های علمی و تخنیکی میان اداره اراضی افغانستان و پوهنتون پولی تخنیک کابل و طرح تفاهم نامه میان اداره اراضی افغانستان و شرکت خصوصی المدینه، را ارائه نمودند.

اعضای شورای عالی اراضی و آب، ضمن ارائه نظریات و پیشنهادات، موضوعات ارائه شده را مورد تقدیر و ستایش قرار دادند و تطبیق آن را گام مهم و حیاتی برای رفاه اجتماعی، عصری سازی سیستم مدیریت امور زمینداری، افزایش عواید ملی و رشد سکتور خصوصی تلقی نمودند.

متعاقباً، جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان؛ طرح ها و موضوعات ارائه شده از سوی اداره اراضی افغانستان را در ایجاد سیستم مدیریت مؤثر امور زمینداری، تعین قیمت زمین و ملکیت ها دولتی و شخصی؛ به میان آمدن سیستم دقیق معلومات مؤثق در مورد زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت، ثبت و اجرای قباله ها، زمینه سازی برای طرح و تطبیق پلان گذاری و پالیسی اقتصادی به سطح ملی، جلب سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، کاهش فساد اداری، و افزایش عواید ملی و عواید شاروالی ها دانسته؛ و بعد از غور و بررسی همه جانبه، تمام موضوعات مطرح شده توسط اداره اراضی افغانستان را منظور نمودند.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها