مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن منظور گردید

جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه کابینه مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آنرا امروز چهار شنبه مورخ ۲ جوزا سال روان، منظور نمود. مسوده پالیسی ملی زمین و استراتیژی تطبیقی آن با تعدیلات و انکشافات جدید که از سوی محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان به جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت مشرح و توضیحی ارائه گردید، مورد تصویب اعضای کابینه و منظوری جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قرار گرفت. در این نشست؛ وزارت‌ها و ادارات دولتی مؤظف شدند، تا نظریات و پیشنهادات خویش را جهت غنامندی مصوبه پالیسی ملی زمین، به ادارۀ اراضی ارسال نموده، بالمقابل ادارۀ اراضی وظیفه یافت تا مصوبه یاد شده را با نظرداشت نظریات و پیشنهادات جدید دوایر دولتی در مشورت با معاون دوم ریاست‌جمهوری تصحیح و به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارایه نماید. مصوبه پالیسی ملی زمین؛ با نظرداشت پالیسی های دولت در قبال نظام زمینداری، تمامی ابعاد زمین را نه تنها از زاویه زراعت، بلکه از بُعد رشد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مورد تمرکز قرار داده و علاوه بر موضوعات تخنیکی نظام زمینداری، ظرفیت سازی نهادی ادارۀ اراضی و آینده نگری این سکتور را بررسی و پیشنهادات مشخصی در خصوص راه های حل آن ارائه نموده است. تحلیل منابع مالی و عایداتی پایدار به منظور ایجاد اصلاحات نظام زمینداری به شکل عصری، نظرداشت لزوم هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ایجاد اصلاحات در نظام زمینداری و سکتور زمین، تشخیص ۲۴ اصل در بخش مدیریت زمین و ۱۰ اصل در خصوص اداره زمین و خدمات زمینداری با بیش بینی راه های حل مشخص با مدارک و فکتور زمانی، از نکات مهم تعدیدلات و انکشافات اخیر در پالیسی ملی زمین است. باید تصریح کرد که در پالیسی ملی زمین؛ ادارۀ اراضی افغانستان منحیث مرجع واحد و مسؤل مدیریت زمین و ارائه کنندۀ تمام موضوعات مرتبط به زمین با همآهنگی ادارات سکتوری دانسته شده و مهمتر از همه استراتیژی تطبیقی این پالیسی با تشخیص نهاد های مسئول و مدت زمان اجراء اصلاحات پیشبینی شده چوکات بندی گردیده است. پالیسی ملی زمین برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار وزارت زراعت، وزارت انکشاف شهری و همکاری وزارت عدلیه، سکتور خصوصی و مختصصین ملی و بین المللی زمین با مساعدت تخنیکی و مالی بانک انکشاف آسیائی تدوین و در جلسۀ

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها