جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان: به زودی کار سروی و ثبت زمین‌ در ولایت دایکندی آغاز خواهد شد

محترم جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان با محترم انجنیر محمود بلیغ والی دایکندی در دفتر کارش ملاقات نمود. در این دیدار ابتدا، والی دایکندی ضمن ستایش از کارکرد های اداره اراضی افغانستان در آنولایت، راجع به چگونگی وضعیت مدیریت زمینداری، سروی و ثبت زمین، حل منازعات املاکی، تصفیه زمین و سایر موضوعات مرتبط به فعالیت های این اداره، معلومات مفصل ارائه کرد. متعاقباً، محترم جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان، ولایت دایکندی را یکی از ولایت های مهم و دارای اولویت برای این اداره خوانده و از ارائه معلومات والی دایکندی نیز اظهار سپاس و قدردانی نمود. موصوف، همچنان سروی و ثبت زمین های دولتی را از اولویت های اساسی ادارۀ اراضی افغانستان تلقی نموده افزود که این اداره در جریان دو ماه اخیر بیش از دو صد هزار جریب زمین دولتی را در 28 ولایت کشور از طریق بانک معلوماتی زمین معلومات سروی نموده؛ به بخش های مربوطه نیز هدایت داد تا هرچه زودتر تیم بانک معلوماتی زمین به هدف سروی و ثبت زمین و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت به ولایت دایکندی اعزام شود. رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان از والی دایکندی خواست تا به منظور رسیده گی به موقع به حل منازعات املاکی و تصفیه زمین، ساحات دارای اولویت را مشخص و ذریعه مکتوب به این ادارۀ ارسال نماید تا به رویت آن حکم جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اخذ و هرچه زودتر تیم تصفیه غرض رفع معضلات موجود به آن ولایت توظیف گردد. ایشان، همچنان به منظور پشبرد هرچه بهتر امور، به سرپرست ریاست اراضی ولایت دایکندی و بخش های مربوطه در مرکز هدایت داد، در صورت موجودیت وجوه مالی کار اعمار تعمیر اداری ریاست اراضی دایکندی را شامل پلان ساخته و به اعمار آن اقدام عاجل صورت گیرد. در اخیر، رئیس عمومی اداره اراضی افغانستان به سایر پیشنهادات ارائه شده از جانب والی دایکندی و سرپرست ریاست اراضی آنولایت موافقه نموده و به بخش های مربوطه در خصوص عملی شدن آن هدایات لازم داد.

‍ برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL)

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان (IDPL) به منظور ایجاد نظام زمینداری عصری، شفاف و پایدار در افغانستان طرح گردیده که تطبیق آن بستر مناسب را برای طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های انکشافی و اقتصادی حکومت، جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش عواید ملی و ایجاد شغل برای صد ها هزار هموطن در کشور مساعد می سازد. ... ادامه


برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

این برنامه عمدتا برای ثبت و سروی ساحات غیر رسمی شهری ایجاد شده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور کشور منظور و هم اکنون روند تطبیق آن در هشت شهر کشور آغاز گردیده است. قرار است طی سال 2018 میلادی به تعداد 733 هزار خانه ثبت و سروی گردیده و به ساکنین آن سند ملکیت نیز توزیع گردد. ... ادامه


برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان به منظور قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. این برنامه به گونه آزمایشی در هرات تطبیق گردید و قرار است کار تطبیق آن به زودی در 34 ولایت کشور آغاز گردد. ... ادامه


برنامه قباله به ضمانت دولت

برنامه قباله به ضمانت دولت عمدتاً به هدف ساده سازی و عصری سازی روند ثبت و اجرای قباله به ضمانت دولت ایجاد گردیده است. اداره اراضی افغانستان در تفاهم با شرکت المدینه مطالعات تخنیکی و بررسی ها را در خصوص اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات آغاز کرده و قرار است روند تطبیق این برنامه به زودی در چارچوب اداره اراضی افغانستان آغاز گردد. ... ادامه


بانک معلوماتی زمین دولتی

بانک معلوماتی زمین به منظور تفکیک زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده که طرح آن از جانب جلالتماب رئیس جمهور منظور و هم اکنون روند سروی و ثبت اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در 28 ولایت کشور آغاز گردیده است. ... ادامه


پروژه همکاری های تخنیکی (PPG)

پروژه همکاری های تخنیکی به تمویل مالی بانک جهانی در چارچوب اداره اراضی افغانستان ایجاد گردیده است. این پروژه عمده در بخش فراهم ساختن حمایت های تخنیکی، بهبود ظرفیت کاری ریاست های اداره از طریق استخدام افراد مجرب و شایسته و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه های مختلف و زمینه سازی برای تطبیق برنامه های انکشافی اراضی فعالیت می نماید. ... ادامه


بانک عکس ها