متعهد به رشد اجتماعی و اقتصادی!

arazi afghanistan CEO of ARAZI first national land conference 2015 - kabul afghanistan

گفتگو زنده

مارا دنبال کنید در:

پیام رئیس عمومی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان

زمین پدیده ای دارای طبیعت کمیاب و منحصر به فرد خود بوده و رول اساسی در اسکان و انکشاف انسان دارد که نباید با این پدیدۀ مثل یک دارائی عادی و معمولی برخورد صورت گیرد. زمین اساس معیشت و روابط اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه می باشد و مبنع هویت فرهنگی را تشکیل می دهد. حق ملکیت مطمین زمین و دسترسی مساویانه به زمین نهایت حیاتی برای انکشاف پایدار و کاهش فقر در جامعه تلقی میگردد.

در کشور عزیز ما زمینداری و مدیریت زمین در ابتداء در دوره های شاهی در افغانستان بصورت عنعنوی تنظیم می گردید و بیشتر به حیث یک وسیلۀ جمع آوری مالیات آغاز گردید، به رسمیت شناختن حق ملکیت شخصی در دهه 20م از طرف دولت وقت افغانستان تحولی بزرگ و بنیادی در سکتور زمین افغانستان تلقی می گردید ولی هنوز هم مدیریت زمین ها در دهات به اساس میکانیزم های قبول شده عنعنوی صورت می گرفت. آخرین شاه افغانستان کوشش نمود تا با استفاده از تجارب کشور های …

ادامه پیام ←