معرفی ریاست

ارائه مشوره در طرح پالیسی های مالی، رهبری، نظارت و کنترول از تطبیق پالیسی های مالی و اداری در آمریت های مربوطه در مرکز وولایات.

 

مسوولیت های وظیفوی:

1.ترتیب پلان کاری ریاست مالی و اداری و ارائه آن غرض منظوری به رئیس اداره به منظور انسجام بخشیدن بهتر امور مالی در اداره  و براورده شدن اهداف مربوطه ان؛

2.کنترول از اجرای تخصیصات بودجه منظور شده، تقسیمات و ارسال آن به مرکز و ولایات جهت استفاده درطول سال و از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات و مصارفات معتمدین نقدی به منظور حصول اطمینان؛

3.طرح و توحید پلان های خدمات، ترانسپورتی، مالی، محاسبوی، بودجوی و حواله جات برای کارکنان به كمك ادارات ذیربط به هدف اجراآت منظم اداری؛ 

4.کنترول ازجمع آوری عواید از تمام منابع عایداتی وزارت در مرکز و ولایات کشور و انتقال آن به حساب واردات دولت؛  

5.تأمین ارتباط با تمام ریاست های مربوط اداره به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه مطابق رهنمود ها جهت تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی و خدماتی به اساس پلان کاری بخش مربوط برای رفع ضرورت مالی و خدماتی اداره؛

6.نظارت و کنترول از صحت و با  کیفیت بودن اسناد مالی و اداری که توسط آمریت های مربوطه ترتیب و طی مراحل میگردد، جهت اجراآت قانون مند و اطمینان از عقد،اجرا و تطبیق قرارداد های تدارکاتی در تطابق با قوانین مالی وحسابی برای ترتیب اسناد اداری؛

7.حصول اطمینان از تامین عرضه خدمات ترانسپورتی برای امور رسمی و حمل و نقل کارکنان ادره و نظارت برامور مربوط اداره؛ 

8.کنترول از تصفیه باقیداری حسابات معتمدین نقدی، اشخاص انفرادی و تصدی های مربوط اداره و کنترول از ترتیب و ارایه راپور بیلانس مصارفاتی و عایداتی طور ماهوار، ربع وار، و سالانه به مراجع ذیربط و مقامات ذیصلاح از مرکز و ولایات مربوط اداره؛

9.مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و اموزش موثر انها و اجرای و ظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

10.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف خط مشی اداره سپرده میشود .