معرفی ریاست

پلانگذاری، تنظیم و هماهنگی در تطبیق موثر استراتیژی مدیریت منابع بشری مبنی بر اصل شایستگی در مورد فرآهم آوری، نگهداری، انکشاف، انفصال، ارتباط مامورین و سایر و ظایف مربوط منابع بشری در مطابقت با قانون کارکنان  خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی مربوط.

 

مسؤلیت های وظیفوی:

1.رهبری، هدایت و کنترول کارکنان  ریاست منابع بشری غرض اطمینان از اجراات موثر و مفید بخش منابع بشری به منظور نیل به اهداف و مقاصد منابع بشری ادارۀ مستقل اراضی افغانستان؛

2.اتخاذ تصمیم در مورد استراتیژی مناسب  در رابطه به حل مسایل و مشکلات مربوط به وظایف و مسئولیت های منابع بشری و طرح رهـنـمــود هـا برای تـرتـیـب و تطـبـیـق پـالـیـسی هـای مـنـابـع بـشـــری اداره؛

3.تأمین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط؛

4.حصول اطمینان از استفاده مؤثر مدیریت  منابع بشری در اداره به منظور تحقق و تطبیق پالیسی های منابع بشری در اداره مربوط و نظارت از تطبیق درست و به موقع پروسه استخدام مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی و سایر مقرره ها و طرزالعمل ها موجود به منظور رعایت اصل شایستگی و شفافیت؛

5.مطالعه، تحلیل و منظوری پلان های کاری ترتیب شده بخش های منابع بشری جهت اجراات آن ها در تحقق اهداف کاری اداره مربوطه؛

6.هدایت در اجرای امور وابسته به مسائل تقرر، ارتقا، تقاعد، انـفــکـاک و اسـتـفـعا با در نـظـر داشــت پالیسی های موجود در زمینه؛

7.کنترول از اجراات دقیق در مورد اعلان بست ها، شارت لست انـتـخـاب بهـتـریـن ها جـهـت اســـتـخـدام در بـسـت اعـــلان شده بعد از مـصاحبه رقـابـتـی؛

8.حمایت و انکـشـاف ظرفـیـت کارکنان ریاست مـنابع بـشــری و هـمـاهـنـگ ساخـتـن کار آنها بمـنـظـور اجراآت مؤثر و مفـید جهت نیل به اهداف ریاست منابع بشــری؛

9.  مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و اموزش موثر انها و اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

10.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و خط مشی اداره سپرده میشود.